Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Ako na ukončenie nájomnej zmluvy bez problémov

Sťahujete sa do nového, zaobstarali ste si vysnené bývanie alebo meníte váš podnájom? V tom prípade potrebujete napísať žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy.


Nikola Sychrová
Nikola Sychrová8. 1. 2022 | Doba čítania: 7 minút

Sťahujete sa do nového, zaobstarali ste si vysnené bývanie alebo meníte váš podnájom? V tom prípade potrebujete napísať žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy. Ak si nie ste istý čo všetko má obsahovať, ste tu správne. V článku sa dozviete všetky náležitosti potrebné na riadne ukončenie nájomnej zmluvy a na konci nájdete aj vzor ukončenia nájomnej zmluvy. 

Doba trvania nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú a neurčitú.

 • Ak doba trvania nájomnej zmluvy nie je dohodnutá, predpokladá sa, že je na dobu neurčitú. Nájomnú zmluvu na dobu neurčitú je možné ukončiť písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo formou výpovede. 
 • Nájomná zmluva na dobu určitú, napríklad v dĺžke trvania 12 mesiacov, sa musí po uplynutí doby trvania znovu predĺžiť. Ak sa s nájomca s prenajímateľom nedohodne na predĺžení, tak zaniká. 

Ako nájomca tak i prenajímateľ má nárok dať kedykoľvek podnet na odstúpenie od nájomnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov. 

Koľko bude trvať výpovedná lehota?

Pri prenájme nehnuteľnosti vo všeobecnosti platí 3-mesačná výpovedná lehota. V nájomnej zmluve si prenajímateľ s nájomcom môžu dohodnúť vlastné podmienky. Prenajímateľ má tiež možnosť čas výpovednej lehoty predĺžiť.  

Čo má obsahovať ukončenie nájomnej zmluvy 

Ukončenie nájomnej zmluvy musí obsahovať údaje o nájomcovi i prenajímateľovi, a to:

 • meno a priezvisko;
 • rok narodenia, rodné číslo;
 • adresu trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mail;
 • bankové spojenie, číslo účtu.

Ďalej v zmluve musí byť uvedený:

 • dátum vzniku nájomnej zmluvy;
 • dátum ukončenia nájomnej zmluvy;
 • presná adresa prenajímanej nehnuteľnosti (mesto, ulica, číslo bytu i poschodie) a celková podlahová plocha v m2;
 • uvádza sa i súpisné číslo evidované v katastri nehnuteľností, vedené katastrálnym odborom konkrétneho Okresného úradu, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie. 

Myslite na depozit

V ukončení nájomnej zmluvy uveďte depozit, ktorý ste zaplatili prenajímateľovi za prípadné vzniknuté škody v čase vášho nájmu a sumu, ktorá vám bola stiahnutá z vášho depozitu. Rovnako uveďte sumu, ktorú vám prenajímateľ má z depozitu vrátiť naspäť. 

Je dobré uviesť všetky finančné náležitosti, aby ste mali dôkaz o uhradení vy i prenajímateľ. V ukončení nájomnej zmluvy je dobré napísať, že po vrátení depozitu, prípadne doplatení, nemáte s prenajímateľom voči sebe žiadne záväzky, dlhy ani povinnosti. Môžete tiež doplniť, že na konci zmluvy finančné vyrovnanie potvrdzujete podpisom. 

Ukončenie nájomnej zmluvy vyhotovte v dvoch kópiach, jednu pre vás a druhú pre prenajímateľa. Je dobré doplniť, že proti ukončeniu nájomnej zmluvy sa nedá odvolať, nižšie podpísaní súhlasia a rozumejú jej obsahu. Nakoniec uveďte miesto a dátum, zmluvu podpíšte a rovnako dajte podpísať prenajímateľovi.

Čo nezabudnúť

Nezabudnite si odhlásiť trvalé alebo prechodné bydlisko, je to vaša povinnosť. Aj ak máte s prenajímateľom bližší vzťah, žiadne ústne dohody nie sú platné, riadne ukončenie nájomnej zmluvy musí byť písomné a obsahovať všetky spomenuté, dôležité náležitosti.