Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Ak si kupujete nehnuteľnosť treba myslieť na to, že samotná kúpna zmluva z vás ešte nerobí vlastníka nehnuteľnosti. Na to aby ste celý proces úspešne ukončili, je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


Lucie Starovičová
Lucie Starovičová12. 12. 2022 | Doba čítania: 7 minút

Ak si kupujete nehnuteľnosť treba myslieť na to, že samotná kúpna zmluva z vás ešte nerobí vlastníka nehnuteľnosti. Na to aby ste celý proces úspešne ukončili, je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až keď vám kataster tento vklad povolí, nadobudnete vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Mnoho ľudí sa obáva strašidelného administratívneho procesu, keď však viete o všetkých potrebných krokoch, zistíte, že to nie je nič komplikované a určite to zvládnete aj sami.

Návrh vkladu do katastra nehnuteľností predkladáte na katastrálny odbor okresného úradu. Katastrálny odbor by mal zo zákona rozhodnúť o vašom návrhu vkladu do 30 dní. Táto lehota sa skráti na 20 dní, ak disponujete zmluvou vo forme notárskej zápisnice. Proces sa dá ešte zrýchliť v tzv. urýchlenom konaní. V takomto prípade by mal katastrálny úrad rozhodnúť do 15 dní, zaplatíte však 266 eur.

Už pri vyhotovovaní zmluvy, či už je to kúpna alebo darovacia zmluva, majte na pamäti to, že k návrhu na vklad do katastra budete prikladať dve vyhotovenia. Zmluvu teda musia jej účastníci vyhotoviť v dostatočnom počte rovnopisov, tak aby mohli dva odovzdať katastrálnemu úradu.

Samotný návrh podávate písomne a je dôležité aby obsahoval všetky potrebné údaje a prílohy.

Čo musí obsahovať návrh do katastra

1. Označenie navrhovateľa. Navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (zmluvy), na základe ktorého sa má zmeniť právny vzťah k nehnuteľnosti. Ak ide o fyzickú osobu, v návrhu uvádza meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo(v prípade cudzincov iné identifikačné číslo), trvalý pobyt alebo adresu na doručovanie a údaj o štátnej príslušnosti. V prípade právnickej osoby uvádza obchodné meno, IČO a sídlo.

2. Adresát – názov okresného úradu. Návrh adresujete vždy okresnému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza vaša nehnuteľnosť. V prípade viacerých okresných úradov môžete vklad uskutočniť v ktoromkoľvek z nich.

3. Predmet návrhu. Jednou z povinných náležitostí je aj predmet návrhu. Tým je v tomto prípade vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Predmetom môže byť vklad, záznam, poznámka či oprava chýb.   

4. Označenie právneho úkonu, na ktorého základe sa má zmeniť právo k nehnuteľnosti. Právny úkon je napríklad kúpna zmluva či darovacia zmluva. Je potrebné uviesť všetky právne úkony, ktoré sú predmetom návrhu. Ak napríklad uzatvoria účastníci zmluvu o prevode vlastníctva a súčasne o zriadení vecného bremena, je potrebné v zmluve uviesť oba právne úkony. Inak katastrálny úrad konanie preruší a vyzve vás na odstránenie chýb. Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberá za každý právny úkon osobitne.

5. Označenie nehnuteľnosti. Rovnako musíte v návrhu označiť všetky nehnuteľnosti, ktorých sa vklad týka a tiež uviesť veľkosť spoluvlastníckeho podielu. 

K návrhu taktiež musíte priložiť viacero príloh:

2 vyhotovenia zmluvy, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra.

Listina, potvrdzujúca právo k nehnuteľnosti, v prípade že toto právo nie je priamo na liste vlastníctva. Napríklad osvedčenie o dedičstve, ak predávate nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili 

Identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva.

Pri zriadení vecného bremena, alebo ak sa pozemok zlučuje alebo rozdeľuje treba priložiť geometrický plán. (od 1.10.2018 postačuje uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu)

Ak niektorého z účastníkov zastupuje splnomocnenec, treba priložiť plnomocenstvo s úradne overeným podpisom účastníka konania, ktorý udeľuje splnomocnenie.

Oznámenie o zamýšlanom návrhu na vklad v papierovej podobe.

Prerušenie konania vkladu do katastra

Kataster môže prerušiť konanie vo viacerých prípadoch. Ak ste nezaplatili správny poplatok, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke (predbežnou otázkou je skutočnosť, o ktorej rozhoduje iný orgán a vyriešenie tejto otázky je nevyhnutné na vydanie rozhodnutia v danom správnom konaní), ak ste boli vyzvaní k predloženiu listiny, potvrdzujucej právo k nehnuteľnosti, alebo ak máte nejaké nedostatky v návrhu či prílohách. Na prerušení konania sa môžu zhodnúť aj všetci účastníci, najdlhšie však na 60 dní. 

Zastavenie vkladu môže nastať, ak účastník odstúpi pred vydaním rozhodnutia, alebo ak vzal návrh spať a ostatní účastníci s tým súhlasili. Zatavenie nastane aj v prípade nezaplatenia správneho poplatku, alebo v prípade neodstránenia nedostatkov v návrhu či prílohách v určenej lehote.

Keď ste sa teda rozhodli podať návrh na vklad do katastra sami, ak budete postupovať presne podľa informácií v tomto článku, určite tento administratívny proces hravo zvládnete.

Ak svoje vysnívané bývanie ešte iba hľadáte, skúste sa pozrieť aj na bezrealitky.sk