V predchádzajúcej časti „Ako vybrať záujemcov 3. časť“ sme vám poradili, ako spomedzi mnohých záujemcov vybrať toho pravého. Teraz už máte záujemcu, a preto je potrebné vyriešiť nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva predstavuje zásadný dokument počas prenájmu nehnuteľnosti. Ruka v ruke s ňou by mal ísť preberací protokol. Ako ich vytvoriť, aby v nich nechýbalo nič dôležité? 

1) Čo musí obsahovať nájomná zmluva 

K jej základným bodom patria: 

 • údaje o prenajímateľovi a nájomcovi (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo či dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu), 
 • adresa prenajímanej nehnuteľnosti (vrátane údajov z katastra nehnuteľností), 
 • pevne stanovený počet ľudí, ktorí môžu spoločne s nájomcom nehnuteľnosť užívať, 
 • konkrétna doba prenájmu (ideálne 1 rok, ktorý je možné ďalej predlžovať formou dodatkov), 
 • cena za prenájom (nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti), 
 • termín jej pravidelnej úhrady. 

2) Čo obsahuje odovzdávací protokol k prenajímanej nehnuteľnosti 

Dátum odovzdania nehnuteľnosti na prenájom stanovuje nájomná zmluva. V tento deň je potrebné vytvoriť a podpísať odovzdávací protokol. Presne zachytáva aktuálny stav prenajímaného bytu (domu) a obsahuje: 

 • informácie o prenajímateľovi a nájomcovi (meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu), 
 • adresu nehnuteľnosti (v prípade bytu aj jeho číslo v rámci bytového domu), 
 • aktuálne stavy elektromera, vodomera, plynomera, 
 • počet odovzdávaných kľúčov k nehnuteľnosti s popisom ich účelu, 
 • súčasný stav vybavenia (napr. sedacia súprava bez viditeľných škôd), 
 • priestor pre poznámky a dohody vzniknuté na mieste (napr. záväzok odviezť nevypratané veci), 
 • dátum, miesto a podpisy prenajímateľa a nájomcu. 

Platby nájomného 

Podľa Občianskeho zákonníka by dohoda o platbe nájomného mala zahŕňať: 

 • výšku pevnej sumy za jeden mesiac, 
 • možnosť každoročného zvyšovania nájomného, 
 • zoznam plnení a služieb spojených s užívaním bytu zaistených prenajímateľom (dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd, dodávky tepla, odvoz komunálneho odpadu, osvetlenie a upratovanie spoločných častí domu, zabezpečenie príjmu TV vysielania, prevádzka výťahu alebo čistenie komínov), 
 • spôsob rozúčtovania cien a úhrady služieb, 
 • spôsob rozúčtovania cien a úhrady prípadných ďalších služieb. 

Najlepší spôsob platby nájomného a nákladov na služby zabezpečované prenajímateľom predstavuje platba vopred za každý mesiac (prípadne za iné dohodnuté platobné obdobie), najneskôr do piateho dňa príslušného platobného obdobia (ak nebol dohodnutý deň neskorší). 

Ak vykoná prenajímateľ stavebné úpravy, ktoré natrvalo šetria energie, alebo zlepšujú úžitkovú hodnotu či kvalitu bývania v prenajatej nehnuteľnosti, môže sa s nájomcom dohodnúť na zvýšení nájomného