Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Zásady spracúvania osobných údajov

Inzerujte na Bezrealitky a nemusíte sa obávať o svoje súkromie. Zoznámenie s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Spoločnosť Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B. (ďalej len "Bezrealitky Slovensko"), prevádzkovateľ internetového servera Bezrealitky.sk, dostupného na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk (ďalej len „webová stránka") prehlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie vašich osobných údajov je našou prioritou.  K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou pre-dovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou. 

Na účely týchto Zásad spracúvania osobných údajov majú nižšie uvedené termíny nasledujúci význam: 

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, rodné číslo alebo iné identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby ako napr. vek, pohlavie, adresa, telefón, e-mail, osobný stav, občianstvo.  

Spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie informácie na nosiče, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia. 

Prevádzkovateľom sa rozumie osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov

Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa,  v jeho mene a v súlade s jeho pokynmi. 

Nariadením sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), známej tiež pod skratkou GDPR. 

Zákonom sa rozumie zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1. Prevádzkovateľ

Spoločnosť Bezrealitky Slovensko je prevádzkovateľom osobných údajov vo vzťahu k všetkým službám poskytovaným prostredníctvom webovej stránky Bezrealitky.sk, s výnimkou služieb uvedených v čl. 7., v ktorých má Bezrealitky Slovensko postavenie sprostredkovateľa. 

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, alebo výkonom vašich práv podľa Nariadenia sa môžete obracať na kontaktnú e-mailovú adresu gdpr@bezrealitky.sk.  

2. Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť Bezrealitky Slovensko Spracúva kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov

Účel spracúvania

Meno, priezvisko

plnenie zmluvného záväzku, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, zasielanie obchodných oznámení, účtovné a daňové účely, riadna identifikácia zmluvnej strany 

Adresa

plnenie zmluvného záväzku, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, zasielanie obchodných oznámení, účtovné a daňové účely, riadna identifikácia zmluvnej strany 

Dátum narodenia

plnenie zmluvného záväzku, riadna identifikácia zmluvnej strany  

Číslo účtu

plnenie zmluvného záväzku, účtovné a daňové účely 

IP adresa

zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, vykonávanie analýz a meraní 

E-mail

plnenie zmluvného záväzku, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, zasielanie obchodných oznámení, účtovné a daňové účely 

Telefón

plnenie zmluvného záväzku, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb 

Hlasový záznam telefónnych hovorov

spracúvanie na základe súhlasu, zlepšenie kvality poskytovaných služieb 

Podoba (fotografie)

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Národnosť

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Zamestnanie

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Počet členov domácnosti

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Domáce zvieratá

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Fajčiar/ nefajčiar

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

Vzdelanie

zverejnenie v profile na webových stránkach - spracúvanie na základe súhlasu

3. Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za nasledujúcimi účelmi:
 • plnenie zmluvného vzťahu,
 • riadna identifikácia zmluvnej strany
 • zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb (predovšetkým zvýšenie bezpečnosti používateľských účtov, overenie identity užívateľa a predchádzanie podvodom), 
 • zlepšenie kvality poskytovaných služieb (hovory na zákaznícku linku s vaším súhlasom s týmto cieľom monitorujeme), 
 • vykonávanie analýz a meraní (v anonymnej podobe zbierame štatistické dáta napr. o počte zhliadnutí jednotlivých inzerátov, celkovej návštevnosti stránok, čase strávenom na stránkach a zariadeniach, prostredníctvom ktorých sú webové stránky prezerané), 
 • zasielanie obchodných informácií (v súlade s platnou legislatívou Vám na základe vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa môžu byť zasielané obchodné oznámenia, z ktorých odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť), 
 • účtovné a daňové účely (máme zákonnú povinnosť archivovať všetky faktúry a ďalšie doklady po stanovenú dobu), 
 • zverejnenie doplnkových informácií v profile na webových stránkach (Premium užívatelia webových stránok môžu vo svojom profile vyplniť doplňujúce informácie a dať spoločnosti Bezrealitky Slovensko súhlas k ich spracúvaniu). 

4. Doba uchovania

Vaše osobné údaje sú spracúvané a uchovávané po dobu poskytovania príslušnej služby (t.j. po dobu plnenia zmluvy) a tri po jej skončení, a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť Bezrealitky Slovensko povinná ako prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú bol na spracúvanie udelený súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracúvania z účelu spracúvania, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 

Osobné údaje spracúvame podľa účelu ich spracúvania po nižšie uvedenú dobu:

 • plnenie zmluvného záväzku - po dobu plnenia zmluvy a po 5 rokov po jej splnení,
 • zlepšenie kvality poskytovaných služieb - max. 6 mesiacov,
 • vykonávanie analýz a meraní - max. 6 mesiacov,
 • zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb - max. 5 rokov,
 • zasielanie obchodných oznámení - max. 1 rok po udelení súhlasu,
 • účtovné účely - 10 rokov od konca účtovného obdobia, v ktorom bolo poskytnuté plnenie,
 • daňové účely - 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo poskytnuté plnenie,
 • zverejnenie doplňujúcich údajov v profile na základe súhlasu - kým údaje sami nevymažete, max. po dobu registrácie používateľského konta Premium.

5. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom spoločnosti Bezrealitky Slovensko a v rozsahu potrebnom na účely spracúvania tiež ďalším príjemcom. Ide o tieto kategórie príjemcov:

 • IT špecialisti zaisťujúci prevádzku webových stránok bezrealitky.sk, marketingové analýzy a e-mailing,
 • poskytovatelia platobných služieb,
 • obchodní partneri zaisťujúci realizáciu jednotlivých služieb (napr. advokáti, sprostredkovatelia energetických štítkov a pod.),
 • dopravci (najmä v prípade dodania objednaný plachty na nehnuteľnosť).

6. Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Bezrealitky Slovensko ako Prevádzkovateľa (ďalej len „Prevádzkovateľ") máte nasledujúce práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda vaše právo získať na základe vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané. Ak vaše osobné údaje spracúvané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategória príjemcov, ktorým vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;

f) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nezískal od vás;

g) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v článku. 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre vás .

Právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

b) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie;

c) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1. Nariadenia a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie podľa čl. 21 ods. 2. Nariadenia;

d) vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e) vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f) vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenia.

Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť vašich osobných údajovva to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť vašich osobných údajov overiť;

b) spracúvanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia vašich osobných údajov;

c) ak Prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť vašich osobných údajov, teda právo, získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytoli Prevádzkovateľovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému Prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu Prevádzkovateľ bránil a to v prípade, že:

a) spracúvanie je založené v súlade podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenieaalebo čl. 9 ods. 2 písm. a) nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia; a

b) spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Prevádzkovateľom Prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky možné.

Právo podať námietku, teda právo, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe právnych dôvodov:

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Prevádzkovateľ poverený, alebo

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak podáte námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, alebo právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie právnych nárokov. 

Námietku možno vzniesť aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.
Vaše námietky a žiadosti Prevádzkovateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od ich doručenia.  

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, oficiálne www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Pri realizácii vašich práv sa obracajte na e-mail gdpr@bezrealtiky.sk , na telefónne číslo: +421 220 570 345, alebo listom na adresu sídla spoločnosti.

7. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa jednotlivých služieb

Na nižšie uvedených odkazoch nájdete informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, prípadne súhlasy so spracúvaním osobných údajov pre jednotlivé služby, ktoré naša spoločnosť poskytuje alebo sprostredkúva:

Registrácia účtu

Základné a Premium účet

Nájomná zmluva online

Energetický štítok

Inzercia

Pri službe Hypotéka je spoločnosť Bezrealitky Slovensko v postavení sprostredkovateľa, u zvyšných služieb je Prevádzkovateľom osobných údajov.

8. Cookies

S informáciami o používaní cookies na našich webových stránkach sa môžete zoznámiť tu

9. Zber prevádzkových a iných dát

Spoločnosť Bezrealitky Slovensko nad rámec vyššie popísaných osobných údajov ďalej zhromažďuje a spracúváva tiež ďalšie údaje, na základe ktorých nie je možné používateľa webovej stránky a/alebo aplikácie (či už registrované a/alebo neregistrované) akokoľvek identifikovať (ďalej len „ostatné dáta") .

Tieto ostatné dáta slúžia k zasielaniu notifikácií na dané zariadenie a uľahčujú opravy chýb v kóde aplikácie a/alebo webovej stránky. Ide najmä o:

 • ID zariadenia (UDID)

 • FCM token

 • dátum a čas prvého prístupu

 • dátum a čas posledného prihlásenia

 • platforma (Android/iOS)

 • model zariadenia

 • verzia mobilné aplikácie.

Ďalej zbierame tiež analytické dáta a informácie o používaní aplikácie/webovej stránky. Tu sa jedná najmä o údaje:

 • vzťahujúce sa k početnosti navštívenej určitej sekcie,

 • počtu „kliknutí" na určité tlačidlo webovej stránky/aplikácie.

Tieto dáta sú od počiatku anonymné, slúžia čisto na identifikáciu potencionálnych problémov a chýb v aplikácii (webovej stránky) a jej zdokonaleniu pre pohodlnejšie a plynulejšie užívateľské ovládanie.

Všetky tieto ostatné dáta uchovávame po dobu neurčitú. Užívateľ nemá možnosť si tieto dáta prezrieť, ani nemá možnosť tieto dáta zmazať. Ak používateľ aplikáciu odinštaluje a opäť nainštaluje, sú vygenerované nové údaje.