Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s registráciou Užívateľského účtu

Zoznámenie s informáciami o spracúvaní osobných údajov. Informačná povinnosť pre užívateľov súvisiaca s registráciou na Bezrealitky.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je prevádzkovateľ webu Bezrealitky.sk, spoločnosť Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - (ďalej len „Nariadenie“ - a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.)

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • identifikačné údaje (meno, priezvisko), 

  • kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo), 

  • IP adresa.

Účelom spracúvania vašich osobných údajov: splnenie zmluvného záväzku Prevádzkovateľa poskytnúť Vám elektronickú službu v podobe zriadenia účtu na serveri Bezrealitky.sk, ktorý bude označený vašim menom a priezviskom a heslom, ktoré si zvolíte. Elektronická služba v podobe zriadenia účtu je poskytovaná bezplatne na neobmedzenú dobu s tým, že máte možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu svoj účet zrušiť písomnou žiadosťou na adresu info@bezrealitky.sk. Ďalšími účelmi spracúvania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely a plnenie zákonných povinností.

Doba spracúvania osobných údajov: po dobu registrácie vášho účtu a po dobu 5 rokov od jeho skončenia. V prípade, že udelíte súhlas so zasielaním obchodných oznámení, bude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu jedného roka od udelenia súhlasu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané žiadnym tretím osobám s výnimkou IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku nášho webového portálu www.bezrealitky.sk, marketingovej analýzy a e-mailingu.   

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto

tel.: +421 220 570 345

e-mail: info@bezrealitky.sk 

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@bezrealitky.sk.  

Zoznámte sa prosím s právami, ktoré Vám patria v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov

1) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda vaše právo získať na základe vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané. Ak vaše osobné údaje spracúvané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracovania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovania;

f) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nezískal od vás;

g) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedeného v článku. 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre vás.

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

3) právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

b) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie;

c) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie podľa čl. 21 ods. 2. Nariadenia;

d) vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e) vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktorý sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f) vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenia,

4) právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť vašich osobných údajov a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť vašich osobných údajov overiť;

b) spracúvanie je protiprávne a vy odmietnete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia vašich osobných údajov;

c) ak Prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi,

5) právo na prenosnosť vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému Prevádzkovateľovi, bez toho aby tomu Prevádzkovateľ bránil a to v prípade, že:

a) spracúvanie je založené v súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; a

b) spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Prevádzkovateľom Prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky možné.

6) Právo vzniesť námietku, teda právo, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe právnych dôvodov:  

- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Prevádzkovateľ poverený, alebo

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak podá námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Námietku možno vzniesť aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

7) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, oficiálny web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.