Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súvislosti so zaistením nezáväznej ponuky spracovanie preukazu energetickej hospodárnosti budov (PENB)

Informácie o spracúvaní osobných údajov. Informačná povinnosť pre používateľov súvisiaca so službou energetického štítku.

Spoločnosť Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) - ďalej len „Nariadenie“, má súhlas k nasledujúcemu spracúvaniu mojich osobných údajov: 

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  • identifikačné údaje (meno, priezvisko), 

  • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), 

  • IP adresa. 

Účel spracúvania osobných údajov: odovzdanie kontaktných údajov spoločnosti Nuevos spol. s r.o. za účelom poskytnutia nezáväznej ponuky spracúvania preukazu energetickej náročnosti budov a ďalej zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie bezpečnosti poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely a plnenie zákonných povinností.

Doba spracúvania osobných údajov: po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy o spracúvaní preukazu energetickej náročnosti budov a v prípade, že bude táto zmluva uzatvorená po dobu 5 rokov po jej splnení.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím osobám: 

  • IceBear s.r.o., so sídlom Blumentálska 10, 811 07 Bratislava, IČ: 46512900 spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1. oddiel Sro, vložka č. 78722/B - zmluvný partner Prevádzkovateľ zaisťujúci poskytovanie služby Energetický štítok,

  • IT špecialistom, zaisťujúcim prevádzku webového portálu sprostredkovateľa  www.bezrealitky.sk

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: 

adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto

tel.: +421 220 570 345

e-mail: info@bezrealitky.sk 

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: gdpr@bezrealitky.sk.  

Zoznámte sa prosím s právami, ktoré Vám patria v súvislosti so spracúvaním  ašich osobných údajov

1) právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, teda  vaše právo získať na základe vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané. Ak vaše osobné údaje spracúvané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať nasledujúce informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategória dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu;

f) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nezískal od vás;

g) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku. 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre vás.

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

3) právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak je daný jeden z týchto dôvodov:

a) vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

b) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie;

c) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie podľa čl. 21 ods. 2. Nariadenia;

d) vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e) vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktorý sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f) vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1. Nariadenia,

4) právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) ak popierate presnosť vašich osobných údajov a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť vašich osobných údajov overiť;

b) spracúvanie je protiprávne a Vy odmietnete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia vašich osobných údajov;

c) ak Prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) ak vznesiete námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi,

5) právo na prenosnosť vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému Prevádzkovateľovi, bez toho aby tomu Prevádzkovateľ bránil a to v prípade, že:

a) spracúvanie je založené v súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; a

b) spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Prevádzkovateľom Prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky možné.

6) Právo vzniesť námietku, teda právo, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe právnych dôvodov:  

- spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Prevádzkovateľ poverený, alebo

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak podá námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Námietku možno vzniesť aj proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už vaše osobné údaje pre tieto účely spracúvané.

7) právo podať sťažnosť u dozorného úradu, teda na Úrade na ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, oficiálny web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.