Kúpna zmluva je najdôležitejším dokumentom procesu predaja nehnuteľnosti. Náležitosti kúpnej zmluvy vychádzajú z občianskeho zákonníku, konkrétne ustanoveniami § 588 a nasl. OZ. V kúpnej zmluve musia byť samozrejme označené jednotlivé strany, ktoré sa zúčastnia procesu predaja nehnuteľnosti, teda kupujúci a predávajúci. Ďalšou nutnou súčasťou je popis nehnuteľnosti, ktorý je predmetom kúpy, kúpna cena, termín jej uhradenia. Toto parametre, ktoré kúpna zmluva obsahovať musí.

Prevod vlastníctva nehnuteľností

Podpisom kúpnej zmluvy a zaplatením kúpnej ceny však predchádza vlastníctvo nehnuteľností na nového majiteľa. Tato skutočnosť nastane po zapísaní nového majiteľa do katastru nehnuteľností. Je teda dobré mať v kúpnej zmluve dátum tohoto úkonu a dojednania o neplatnosti kúpnej zmluvy pri jeho porušení. Poprípade sankcie za každý deň oneskorenia tohoto úkonu v prospech nového vlastníka 

Občiansky zákonník nepopisuje presné znenie kúpnej zmluvy a je preto možné sa na jej konečnom znení dohodnúť. Aj napriek tomu, že absolútnu väčšinu vecí v procese predaja v pohode zvládnete sami, pri zostavovaní kúpnej zmluvy odporúčame sa obrátiť na odborníkov.