Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Všeobecné zmluvné podmienky serveru bezrealitky.sk

Aktuálne všeobecné zmluvné podmienky serveru Bezrealitky.sk. Inzerujte na Bezrealitky a ušetrite províziu pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

Úvodné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len „Bezrealitky.sk") a Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom, súvisiace najmä so založením, prevádzkovaním a užívaním Bezplatného používateľského účtu, Základného užívateľského účtu a/ alebo Užívateľského účtu Premium.  

 2. Bezrealitky.sk je oprávneným prevádzkovateľom a správcom internetového servera Bezrealitky.sk, dostupného na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk (ďalej len „Server").

 3. Na účely týchto Obchodných podmienok majú nižšie uvedené termíny uvádzané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

  • Bezrealitky.sk má význam podľa bodu 1.1.

  • Cenník – znamená výšku plnenia, ktoré je spojené s uzavrenou Zmluvou

  • Hodnotenie má význam uvedený v bode 4.4.3., alebo v bode 5.4.3

  • Osobné údaje majú význam podľa Zásad spracúvania osobných údajov

  • Osobné údaje k Užívateľskému účtu Premium majú význam podľa odseku 4.2.

  • Prístupové údaje majú význam podľa bodu 3.4.

  • Premium užívateľ má význam podľa odstavca 5.1.

  • Plnenie – znamená plnenie,  na ktoré má nárok Bezrealitky.sk, spojené s vedením Základného používateľského účtu a/ alebo s vedením Užívateľského účtu Premium, ktoré je uvedené na Serveri

  • Kontrola osoby – znamená právo Užívateľa zabezpečiť kontrolu svojich údajov prostredníctvom služby zabezpečovanej spoločnosťou JLK SOLUTIONS LLC., so sídlom 874 Walker Road, Suite C, in the City of Dover, County of Kent in the State of Delaware, 19904, konajúcou za spoločnosť (spoločnosť zastúpená): Mgr. Jiřím Kráčmarom, ako poskytovateľ a prevádzkovateľ internetovej služby - online portálu dostupného na webovej adrese www.registr-najemniku.cz a spoločnosťou Lochovi s.r.o., so sídlom Na Tabulovém vrchu 1295/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO 08396710, spoločnosť zapísaná v ObchRej. vedenom KS v Ostrave, oddiel C, vložka 79407, konajúci za spoločnosť (spoločnosť zastúpená): Mgr. Jiřím Kráčmarom, konateľom, ako subjekt spolupracujúci na území SR v oblasti "technického zabezpečenia a zázemia" Bezrealitky.sk je oprávneným prevádzkovateľom a správcom internetového servera Bezrealitky.sk dostupného na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk (ďalej len „Server")

  • Realitný maklér – má význam podľa bodu 6.1.

  • Registrácia – je postup založenia Bezplatného užívateľského účtu alebo Základného užívateľského účtu, stanovený v týchto Všeobecných obchodných podmienkach

  • Registrácia Užívateľského účtu Premium – má význam podľa bodu 5.2.

  • Server – internetový server Bezrealitky.sk dostupný na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk 

  • Služby – majú význam podľa bodu 2.1.3.

  • Zmluva – má význam podľa bodu 2.2.

  • Spotrebiteľ – osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy, plnení, alebo inom jednaní zo zmluvy s Bezrealitky.sk nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania 

  • Užívateľ – osoba, ktorá si registruje alebo má zaregistrovaný svoj Bezplatný užívateľský účet, a/alebo Základný užívateľský účet; na účely ustanovenia bodu 7.1. a takisto osoba, ktorá nevykonáva Registráciu, ale vyjadrí pri užívaní Serveru súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami

  • Bezplatný užívateľský účet – súčasť Serveru s názvom "moje bezrealitky", ktorá je sprístupnená bezplatne práve jednému Užívateľovi a je zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov a s ktorou sú splnené najmä práva Užívateľa uvedené na Serveri 

  • Uživatelský účet Premium – súčasť Serveru s názvom "moje bezrealitky", ktorá je sprístupnená za podmienok stanovených v týchto VOP práve jednému Premium užívateľovi a je zriadená registráciou a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov, obsahujúcich viac doplňujúcich Osobných údajov Užívateľa, zaisťujúcich vyššiu dôveryhodnosť Užívateľa, s ktorým sú spojené osobitné práva a povinnosti uvedené na Serveri 

  • Základný užívateľský účet – súčasť Serveru s názvom "moje bezrealitky", ktorá je sprístupnená za podmienok stanovených v týchto VOP práve jednému Užívateľovi, ktorá nie je podľa týchto Obchodných podmienok považovaná za Bezplatný užívateľský účet alebo Užívateľský účet Premium 

  • Osobité obchodné podmienky

2. Poskytované služby

 1. Bezrealitky.sk ponúka na Serveri najmä nasledujúce služby, ktoré si môže Užívateľ objednať a/alebo využiť:

  1. Inzercia nehnuteľností (bližšie viz Obchodné podmienky služby Inzercia nehnuteľnosti a Cenník dostupný na Serveri);

  2. Komunikácia s ďalšími Používateľovi Servera a to najmä vo veci:

   1. prenájmu nehnuteľností;

   2. predaja nehnuteľností.

  3. Registráciu a vedenie Bezplatného užívateľského účtu, Základného užívateľského účtu a/alebo Užívateľského účtu Premium a s tým spojenú Kontrolu osoby;

 2. Ak medzi Užívateľom a/alebo Premium užívateľom a Bezrealitky.sk vznikne na základe objednávky Služby podľa Osobitných obchodných podmienok zmluva, alebo iný právny vzťah predvídaný týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len  „Zmluva"), riadi sa táto Zmluva týmito Obchodnými podmienkami, Cenníkom dostupným na Serveri a príslušnými Osobitnými obchodnými podmienkami. Osobné údaje sa zaväzuje Bezrealitky.sk spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a Zásadami spracúvania osobných údajov.
 3. Bezrealitky.sk nesprostredkúva ani neposkytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. (Zákon o advokácii) a taktiež neúčtuje od klientov nijaké poplatky ani odmenu za právne služby. Bezrealitky.sk vybraným klientom a s ich súhlasom zabezpečí na svoje náklady vypracovanie návrhu listín a dokumentov, ktoré môže klient použiť pri nájme/prenájme nehnuteľnosti alebo pri kúpe/predaji nehnuteľnosti. Bezrealitky.sk neposkytuje právne konzultácie ani právne poradenstvo, ale môže v prípade takýchto otázok požiadať svojho spolupracujúceho advokáta o vypracovanie stanoviska pre klienta alebo odkázať klienta priamo s právnymi otázkami na spolupracujúceho advokáta. Vzťah týkajúci sa komunikácie a konzultácii medzi spolupracujúcim advokátom a takýmto klientom vo veciach právnych, je výlučne vzťahom medzi nimi. 

3. Bezplatný užívateľský účet

 1. Užívateľ má právo si pomocou Registrácie založiť na Serveri Bezplatný užívateľský účet na účel objednávania Služieb a ďalej realizáciu činností uvedených v bode 2.1.1. a 2.1.2. písm. b) týchto Všeobecných obchodných podmienok. V rámci Bezplatného užívateľského účtu si môže Užívateľ prezerať na Serveri zverejnené ponuky nájmu a predaja nehnuteľnosti a kontaktovať iných užívateľov, ktorí tieto ponuky zadali. Využitie služby inzerovania predaja a nájmu nehnuteľností je spoplatnené v zmysle Cenníka dostupného na Serveri a nie je súčasťou Bezplatného užívateľského účtu.

 2. Užívateľ si registruje Bezplatný užívateľský účet tak, že na Serveri vyplní aspoň povinné registračné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, Prístupové údaje a následne ich uloží. Zároveň musí Užívateľ vyjadriť súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, oboznámiť sa s informáciami o spracúvaní Osobných údajov a vyhlásiť, že nie je Realitným maklérom. Po uložení údajov podľa tohto odseku pošle Bezrealitky.sk Užívateľovi potvrdenie o dokončení Registrácie na adresu elektronickej pošty. Ak to umožňuje Server, je Užívateľ oprávnený vykonať registráciu Užívateľského účtu tiež prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 3. Kontaktné údaje vyplnené Užívateľom pri Registrácii budú zverejnené na Serveri len so súhlasom Užívateľa.

 4. Prístup k Bezplatnému užívateľskému účtu je zabezpečený prístupovými údajmi, ktorými sú užívateľské meno a heslo (ďalej len „Prístupové údaje"). Užívateľ aj Bezrealitky.sk sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadom Prístupových údajov.

 5. Užívateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje Prístupové údaje tretím osobám. V prípade, že Užívateľ tretej strane takýto prístup umožní, hoci aj z nedbanlivosti, nesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Bezplatného užívateľského účtu, alebo za zneužitie svojich Prístupových údajov tak, ako keby sa jednalo o jeho vlastné konanie a takisto znáša všetky riziká zmluvných sankcií uplatňovaných zo strany Bezrealitky.sk.

 6. Užívateľ berie na vedomie, že Bezplatný užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Bezrealitky.sk, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 7. Užívateľ sa zaväzuje nezverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Bezrealitky.sk činiť zodpovednou za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia údajov zadaných Užívateľom prostredníctvom Bezplatného užívateľského účtu.

 8. V prípade, že dôjde k zmene údajov, ktoré boli použité pri Registrácii, je Užívateľ povinný ich bezodkladne v sekcii Serveri „Moja bezrealitky" aktualizovať.

 9. Má sa za to, že údaje uvedené Užívateľom v Bezplatnom užívateľskom účte sú pravdivé a správne. Zodpovednosť vyplývajúca z nesprávneho či nepravdivého uvedenia údajov nesie iba Uživatel.

 10. Bezrealitky.sk si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie údajov zadávaných Užívateľom na Server alebo tieto údaje odstrániť, ak spĺňajú jednu alebo viac z týchto podmienok:

  1. sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

  2. sú v rozpore s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok;

  3. jedná sa o ponuku realitného makléra v rámci realitnej činnosti, alebo má Bezrealitky.sk dôvodné podozrenie, že sa o ponuku realitného makléra v rámci realitnej činnosti jedná;

  4. svojím obsahom odporujú oprávneným záujmom Bezrealitky.sk.

 11. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Bezplatného užívateľského účtu a to písomne na adrese elektronickej pošty info@bezrealitky.sk.

 12. Bezrealitky.sk je oprávnená zrušiť Bezplatný užívateľský účet a to najmä v prípade, keď Užívateľ svoj Bezplatný užívateľský účet nevyužíva (t.j. nevykonal prihlásenie do Bezplatného užívateľského účtu) dlhšie ako jeden rok, alebo v prípade, že Užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Osobitných obchodných podmienok.

4. Základný užívateľský účet

 1. Užívateľ Serveru má právo si pomocou Registrácie založiť na Serveri Základný užívateľský účet na účel objednávania Služieb a ďalej realizácie činností uvedených v čl. 2. ods. 1 písm. a). b) bod 1) a 2) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 2. Užívateľ si registruje Základný účet tak, že na Serveri Bezrealitky.sk zvolí Aktivovať Bezplatný účet, vyhlási, že nie je realitným maklérom a zaplatí požadované Plnenie spojené s vedením Užívateľského účtu (ďalej len „Plnenie"), ktoré bude uvedené na informačnej stránke Užívateľského účtu. Užívateľ má možnosť v záložke Nastavenie profilu vložiť svoju vlastnú profilovú fotografiu, vyplniť doplňujúce údaje, ktorými sú hlavne rok narodenia, počet členov domácnosti, národnosť, zamestnanie, vzdelanie, domáce zvieratá; ďalej overiť svoj mobilný telefón; ale nie vykonať Kontrolu osoby (ďalej len „Osobné údaje k Bezplatnému užívateľskému účtu").

 3. Bezrealitky.sk následne po Registrácií a zároveň po úhrade stanoveného Plnenia zašle Užívateľovi na jeho kontaktný e-mail doklad o zaplatení Plnenia a potvrdenie o Registrácii.

 4. Užívateľ berie na vedomie; a súhlasí s tým, že:

  1. platnosť sa dojednáva na 3 mesiace, ak nebude zo strany Bezrealitky.sk na Serveri uvedené inak;

  2. Osobné údaje k Základnému užívateľskému účtu nebudú verejne dostupné a budú sprístupnené iba osobe, s ktorou bude Užívateľ na Serveri komunikovať;

  3. môže docieliť maximálne ohodnotenie poskytnutých Osobných údajov k Základnému užívateľskému účtu vo výške 50% a minimálneho vo výške 0% s tým, že každý z Osobných údajov k Základnému užívateľskému účtu má vopred pevne stanovenú percentuálnu hodnotu, ktorá je uvedená v Základnom užívateľskom účte;

  4. ustanovenie čl. 3 ods. 5 až 12 týchto Obchodných podmienok sa obdobne uplatní aj pre Základný užívateľský účet;

  5. Bezrealitky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosť, že percentuálny výsledok vzniknutý po vyplnení Osobných údajov k Základnému používateľskému účtu môže byť pre ostatných Užívateľa a/ alebo Premium užívateľa subjektívnym kvantifikátorom dôveryhodnosti Užívateľa.

5. Užívateľský účet Premium

 1. Užívateľ Serveru Bezrealitky.sk má právo zabezpečiť si nadstavbu svojho Užívateľského účtu prostredníctvom registrácie Užívateľského účtu Premium, vďaka ktorému zvýši svoju dôveryhodnosť a stane sa Premium užívateľom (ďalej len „Premium užívateľ").

 2. Užívateľ si registruje Užívateľský účet Premium tak, že na Serveri Bezrealitky.sk zvolí Aktivovať premium účet, vyhlási, že nie je realitným maklérom a zaplatí požadované plnenia (ďalej len „Registrácia Užívateľského účtu Premium"). Premium užívateľ má možnosť v záložke Nastavenie profilu vložit svoju vlastnú profilovú fotografiu, vyplniť doplňujúce údaje, ktorými sú hlavne rok narodenia, počet členov domácnosti, národnosť, zamestnanie, vzdelanie, domáce zvieratá; ďalej overiť svoj mobilný telefón alebo vykonať Kontrolu osoby (ďalej len „Osobné údaje k Užívateľskému účtu Premium“).

 3. Bezrealitky.sk následne po Registrácii Užívateľského účtu Premium a zároveň po úhrade stanoveného Plnenia zašle Premium užívateľovi na jeho kontaktný e-mail doklad o zaplatení Plnenia a potvrdenie o Registráciu užívateľského účtu Premium.

 4. Premium užívateľ berie na vedomie; a súhlasí s tým, že:

  1. platnosť Užívateľského účtu Premium sa dojednáva na 3 mesiace, ak nebude zo strany Bezrealitky.sk na Serveri uvedené inak;

  2. Osobné údaje k Užívateľskému účtu Premium nebudú verejne dostupné a budú sprístupnené iba osobe, s ktorou bude Premium užívateľ na Serveri komunikovať;

  3. môže docieliť maximálneho ohodnotenia poskytnutých Osobných údajov k Užívateľskému účtu Premium vo výške 100% a minimálneho vo výške 0% s tým, že každý z Osobných údajov k Užívateľskému účtu Premium má vopred pevne stanovenú percentuálnu hodnotu, ktorá je uvedená v Užívateľskom účte;

  4. ustanovenia čl. 3 ods. 5 až 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok sa obdobne uplatní aj pre Užívateľský účet Premium;

  5. Bezrealitky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnosť, že percentuálny výsledok vzniknutý po vyplnení Osobných údajov k Užívateľskému účtu Premium môže byť pre ostatných Užívateľa a/ alebo Premium užívateľa subjektívnym kvantifikátorom dôveryhodnosti Premium užívateľa;

  6. v prípade, keď Premium užívateľ vyplní všetky údaje potrebné pre Kontrolu osoby, dostane bez ohľadu na výsledok Kontroly plný počet Hodnotenia pre daný segment Osobných údajov k Užívateľskému účtu Premium;

  7. v prípade, keď bude akákoľvek časť Kontroly osoby negatívna, tj. bude nájdený akýkoľvek údaj, bude tento údaj dostupný druhému Užívateľovi iba vo všeobecnej rovine, to znamená, že Užívateľ nebude mať konkrétne informácie k prípadnej exekúcii, insolvencii atp. druhého Užívateľa, ktorého sa Kontrola osoby týkala.

6. Ustanovenie o realitných makléroch

 1. Realitným maklérom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie osoba, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť, t.j. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, alebo osoba, ktorá koná na účet osoby, alebo v prospech osoby, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť (ďalej len "Realitný maklér"). Za zárobkovú realitnú činnosť sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia priameho či nepriameho zárobku či zisku, najmä podnikanie, účasť v podnikajúcej právnickej osobe, výkon funkcie štatutárneho orgánu, alebo iného orgánu v podnikajúcej právnickej osobe, či člena takéhoto orgánu, výkon práce v pracovnom pomere, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, činnosť na základe iného zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu neformálneho, účasť na podnikaní inej osoby či rokovania v zhode s inou osobou, spočívajúce najmä v nákupe nehnuteľností za účelom ich ďalšieho predaja, predaja nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, pokiaľ sú prenajímateľom poskytované iné ako základné služby spojené s prenájmom (základnými službami sú najmä dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov a pod). Za Realitného makléra sa ďalej tiež považujú všetky osoby, ktoré vystupujú ako osoby (spolu) pracujúce (bez ohľadu na povahu právneho vzťahu) s Realitným maklérom a osoby uvedené na webových stránkach príslušných Realitných maklérov. Je na Užívateľovi a/ alebo Premium užívateľovi, aby preukázal, že Realitným maklérom nie je, a to ale len pokiaľ Užívateľ a/alebo Premium Užívateľ nie je vo vzťahu k Bezrealitky.sk v postavení Spotrebiteľa. Za Realitného makléra sa tiež považujú všetky osoby, ktoré vykonávajú alebo plánujú alebo prisľúbia vykonať Objednávku akejkoľvek Služby za subjekty, ktoré spĺňajú ktorúkoľvek definíciu Realitného makléra podľa predchádzajúcich viet.

 2. Realitný maklér nie je oprávnený v rámci svojej realitnej činnosti vykonať Registráciu Bezplatného užívateľského účtu, Bezplatného užívateľského účtu a/ alebo Užívateľského účtu Premium, vykonať Objednávku Služby ani zasielať Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom prostredníctvom Servera reklamné oznámenie či akékoľvek ponuky obchodnej a/ alebo podnikateľskej povahy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Realitných maklérov konajúcich mimo svojej realitnej činnosti.

 3. V prípade, že Realitný maklér (vrátane osoby, ktorá koná na účet osoby, alebo v prospech osoby, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť v zmysle bodu 6.1.) poruší zákaz podľa ustanovenia bodu 6.2 prvej vety týchto Všeobecných obchodných podmienok, vznikne Bezrealitky.sk voči nemu/nej právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.300 € (slovom: tisíctristo eur), a to aj opakovane - za každé porušenie povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa uplatnenia tejto pokuty zo strany Bezrealitky.sk. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody Bezrealitky.sk v plnej výške popri zmluvnej pokute.

 4. Bezrealitky.sk je oprávnená zrušiť Bezplatný užívateľský účet, Základný užívateľský účet a/ alebo Užívateľský účet Premium Realitného makléra (aj osoby, ktorá koná na účet osoby, alebo v prospech osoby, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť) podľa bodu 6.1, ich Objednávku odmietnuť a ich správy nedoručovať Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom, a to bez náhrady.

 5. Ustanovenia o realitných makléroch sa nevzťahujú na obce a bytové družstvá. Právnické osoby vykonávajúce správu nehnuteľných vecí si môžu s Bezrealitky.sk výnimku podľa tohto odseku individuálne dojednať.

7. Správy zasielané prostredníctvom Servera

 1. Bezrealitky.sk si v rámci skvalitňovania služieb a boja proti nevyžiadanej reklame vyhradzuje právo nedoručovat nevyžiadanej či inak obťažujúce správy zasielané skrze Server Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom.

 2. Užívateľ, resp. Premium užívateľ súhlasí s tým, že v rámci skvalitňovania služieb a boja proti nevyžiadanej reklame sú zo strany Bezrealitky.sk zaznamenávané všetky správy zasielané medzi jednotlivými Užívateľmi a Užívateľmi a inými návštevníkmi Servera a/ alebo Premium užívateľom s Užívateľom či iným návštevníkom prostredníctvom Servera a tieto sú archivované po dobu 1 roka, alebo do skončenia súdneho sporu alebo sporu pred rozhodcovským orgánom, alebo do skončenia konania pred orgánom verejnej moci, ak je ohľadom obsahu týchto správ spor alebo riadenie vedené.

8. Vadné plnenie, Odstúpenie od Zmluvy 

 1. Táto časť 8. Obchodných podmienok sa aplikuje len na Užívateľa/Premium užívateľa, ktorý je zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 2. Vady plnenia Bezrealitky.sk, spôsob ich uplatnenia a vybavenia sú upravené v Osobitných Obchodných podmienkach služby Inzercie a sprostredkovania právnych služieb.

 3. Odstúpenie Užívateľa/Premium užívateľa od Zmluvy je upravené v Osobitných Obchodných podmienkach služby Inzercie a sprostredkovania právnych služieb

 4. Od zmluvy, ktorou sa sprístupňuje Bezplatný užívateľský účet je možné odstúpiť kedykoľvek spôsobom podľa bodu 3.11. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

9. Poučenie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

 1. Účelom tohto poučenia je informovať Užívateľa/Premium užívateľa /ďalej len „Spotrebiteľ“/, ktorý je zároveň Spotrebiteľom o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Bezrealitky.sk  a Spotrebiteľom.

 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Bezrealitky.sk. Spotrebiteľ môže svoj spor s Bezrealitky.sk riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.  

 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Bezrealitky.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Bezrealitky.sk vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Bezrealitky.sk porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Bezrealitky.sk na žiadosť podľa prvej vety tohto odseku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.  

 4. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk 

 5. Návrh musí obsahovať:
 6. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 7. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 8. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Bezrealitky.sk riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Záverečné ustanovenie

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom a Bezrealitky.sk a neoddeliteľnou súčasťou Zmlúv. 

 2. Právne vzťahy medzi Bezrealitky.sk a Užívateľom a/ alebo Premium užívateľom vrátane právnych vzťahov zo Zmlúv sa riadia slovenským právnym poriadkom. 

 3. Ak nedôjde k mimosúdnemu riešenie sporu, všetky spory vznikajúce zo zmlúv a v súvislosti s nimi budú rozhodované s konečnou platnosťou u vecne a miestne príslušného súdu.

 4. S poukazom na § 3 ods. 1 písm. n) zák. č. 102/2014 Z.z. Užívateľ/Premium užívateľ berie na vedomie, že neexistujú kódexy správania, ktoré sa Bezrealitky.sk zaviazala dodržiavať. 

 5. zhľadom k tomu, že sa trh služieb poskytovaných Bezrealitky.sk neustále vyvíja, berie Užívateľ, Premium Užívateľ, ale aj Realitný maklér na vedomie, že tieto Obchodné podmienky, Osobitné obchodné podmienky, a/ alebo Cenník, môžu byť v primeranom rozsahu jednostranne zmenené, doplňované alebo zrušené (ďalej len "Jednostranná zmena"). Bezrealitky.sk je povinná informovať Užívateľa, Premium Užívateľa, ale aj Realitného makléra o Jednostrannej zmene dotknutých dokumentov a/ alebo poskytovaných služieb najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a to buď prostredníctvom Servera, správy poslanej do Bezplatného užívateľského účtu, Základného používateľského účtu, užívateľského účtu Premium a/ alebo inou vhodnou a dostupnou formou. V prípade, že Užívateľ, Premium Užívateľ, alebo Realitný maklér nesúhlasí s Jednostrannou zmenou dotknutých dokumentov a/ alebo poskytovaných služieb, môže vypovedať Zmluvu Bezrealitky.sk, a to v lehote do dňa nadobudnutia účinnosti Jednostrannej zmeny. Účinnosť predmetnej zmluvy v takom prípade končí dňom doručenia výpovede Bezrealitky.sk. Takto učinenú výpoveď je možné adresovať Bezrealitky.sk buď na adresu Bezrealitky.sk určenú v týchto Obchodných podmienkach pre doručovanie, alebo na e-mail: info@bezrealitky.sk. Pokiaľ nebude v stanovenej lehote doručená Bezrealitky.sk výpoveď Zmluvy, má sa za to, že dotknutá osoba s Jednostrannou zmenou bez výhrad súhlasí. Právo výpovede Zmluvy za stanovených podmienok pri Jednostrannej výpovedi však nevznikne v prípade, keď došlo k Jednostrannej zmene v dôsledku zmeny záväzných právnych predpisov a/ alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy. Zmena Všeobecných obchodných podmienok, a/alebo Cenníka sa nemôže dotknúť podmienok plnenia už uzavretej Zmluvy, ani budúcej Zmluvy na uzavretie ktorej už Bezrealitky.sk zaslala Užívateľovi/Premium užívateľovi návrh, takáto zmena je možná len so súhlasom obidvoch strán.

 6. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2019.

 7. Kontaktné údaje Bezrealitky:

Adresa pre doručenie a sídlo spoločnosti: Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Adresa elektronickej pošty: info@bezrealitky.sk
Telefon: +421 220 570 345