Zdá sa, že došlo k problému s pripojením alebo na serveri dochádza k údržbe. Funkcia webu môže byť obmedzená.

Zmluvné podmienky služby Inzercie

Aktuálne zmluvné podmienky služby Inzercia serveru Bezrealitky.sk. Na Bezrealitky ušetríte províziu pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe Zmluvy o inzercii uzatvorenej medzi spoločnosťou Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len „Bezrealitky.sk"), a Objednávateľom.

 2. Bezrealitky.sk je oprávneným prevádzkovateľom a Prevádzkovateľom internetového servera Bezrealitky.sk, dostupného na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk (ďalej len „Server").

 3. Na účely týchto Obchodných podmienok majú nižšie uvedené termíny uvádzané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

  • Balíček inzercia má význam podľa bodu 2.2.

  • Bezrealitky.sk má význam podľa bodu 1.1.

  • Cena inzercie - cena balíka inzercia uvedená v cenníku na Serveri

  • Inzerát má význam podľa bodu 2.3.

  • Licencia má význam podľa bodu 5.2.

  • Nehnuteľnosť - pozemok, byt, dom, alebo iná stavba, nebytový priestor, priestor slúžiaci podnikaniu, alebo členský podiel v družstve, ktorého vlastník je oprávnený s ním podľa svojej vôle slobodne nakladať, tj. hlavne ho odcudziť alebo prenajať

  • Všeobecné obchodné podmienky - všeobecné obchodné podmienky Bezrealitky.sk, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Bezrealitky.sk a Užívateľom súvisiace najmä so založením, prevádzkovaním a užívaním Užívateľského účtu

  • Objednávateľ - Užívateľ, ktorý vykonáva Objednávku inzercie alebo uzavrel zmluvu o inzercii, Objednávateľom sa rozumie tiež Spotrebiteľ

  • Objednávka inzercie má význam podľa bodu 3.1.

  • Obsah má význam podľa bodu 5.1.

  • Osobné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikácia Nehnuteľnosti, ktorú zadáva Objednávateľ pri vykonávaní Objednávky ( hlavne adresa Nehnuteľnosti) (bližšie viď Zásady spracúvania osobných údajov)

  • Plachta má význam podľa bodu 7.1.

  • Registrácia - proces vedúci k založeniu Užívateľského účtu (bližšie viď Všeobecné obchodné podmienky)

  • Server - internetový server bezrealitky.sk dostupný na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk 

  • Zmluva o inzercii má význam podľa odseku 2.1.

  • Spotrebiteľ osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy, plnení, alebo inom jednaní zo zmluvy s Bezrealitky.sk nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania  

  • Užívateľ - osoba, ktorá má zaregistrovaný svoj Užívateľský účet

  • Užívateľský účet - súčasť Servera s názvom „moja bezrealitky", ktorá je sprístupnená práve jednému Užívateľovi a je zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní používateľského mena a hesla

2. Predmet Zmluvy o inzercii

 1. Zmluvou o inzercii sa Bezrealitky.sk zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Balíček inzercie podľa výberu Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Bezrealitky.sk Cenu inzercie.

 2. Balíčkom inzercie sa rozumie súbor služieb spočívajúcich vo zverejnení Inzerátu Objednávateľa na Serveri a poskytnutie prípadných súvisiacich služieb. Obsah jednotlivých Balíčkov inzercie, ich cena, podmienky a doba poskytovania, resp. trvanie Balíčka, spolu s cenou a podmienkami pre následnú úpravu Inzerátu, jeho opätovnú aktiváciu a ďalšie s tým spojené a/ alebo možné a naviazané kroky sú uvedené v Cenníku na Serveri.

 3. Inzerátom sa rozumie ponuka kúpy, predaja a prenájmu Nehnuteľnosti Objednávateľa, ktorá je súčasťou Objednávky a ktorá je určená na zverejnenie na Serveri.

3. Uzatvorenie zmluvy o inzercii a aktivácia Inzerátu

 1. Objednanie Balíčka inzercia vykoná Objednávateľ nasledujúcim spôsobom:

  1. Krok 1. Vloženie inzerátu: Objednávateľ na Serveri klikne na „Vložiť inzerát", vyplní údaje o svojom Inzeráte a vykoná Registráciu, alebo sa prihlási k svojmu Užívateľskému účtu. Tento krok je ukončený kliknutím na "Pokračovať k aktivácii".

  2. Krok 2. Platba za inzerát: Objednávateľ vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje údaje o objednávanom Balíčku inzercie, údaje o zvolenom spôsobe úhrady Ceny inzercie, - údaje o požadovanom spôsobe dodania Plachty, pokiaľ ju zahŕňa vybraný Balíček inzercie a o nákladoch spojených s dodaním plachty (ďalej len „Objednávka inzercie"). Tento krok je ukončený kliknutím na „Dokončiť".

 2. Objednávka odoslaná kliknutím na tlačidlo „Dokončiť" je návrhom na uzavretie zmluvy.

 3. Pred zaslaním Objednávky inzercie je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky inzercie vložil a to aj s ohľadom na možnosť Objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky inzercie.

 4. Bezrealitky.sk bezodkladne po obdržaní Objednávky inzercie toto obdržanie Objednávateľovi potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenej v Užívateľskom účte. Potvrdenie Objednávky inzercie podľa tohto odseku sa nepovažuje za akceptáciu ponuky v zmysle Občianskeho zákonníka a týmto okamihom nevzniká Zmluva o inzerciu.

 5. Po dokončení Objednávky inzercie je Objednávateľ presmerovaný na stránku obsahujúcu informácie potrebné na zaplatenie Ceny inzercie.

 6. Zaplatením Ceny inzercie je Zmluva o inzercii uzatvorená a Inzerát je aktivovaný, t.j. zverejnený.

 7. Zmluvu o inzercii možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 8. Zmluva o inzercii a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve Bezrealitky.sk, pričom Spotrebiteľ má k týmto údajom prístup na základe písomnej žiadosti.

4. Základné práva a povinnosti smluvných strán

 1. Všetky dáta zadáva Objednávateľ do Servera na vlastné náklady a v súlade s pokynmi Bezrealitky.sk uvedenými na Serveri.

 2. Objednávateľ je v rámci možností mu poskytovaných Serverom oprávnený prostredníctvom Užívateľského účtu svoj Inzerát editovať.

 3. Objednávateľ sa zaväzuje zverejňovať na Serveri iba pravdivé údaje. Rovnako sa zaväzuje aktualizovať svoje Inzeráty v prípade, že dôjde k zmene ich stavu alebo údajov v nich uvedených.

 4. Objednávateľ berie na vedomie, že údaje o jeho nehnuteľnosti zverejňované na Serveri sú prístupné užívateľom internetu a to prostredníctvom Servera a ďalších internetových serverov prevádzkovaných Bezrealitky.sk či inou osobou. Objednávateľ súhlasí s tým, že údaje jeho inzerovaných nehnuteľností môžu byť tiež zverejnené v propagačných materiáloch a iných reklamných oznamoch Bezrealitky.sk.

 5. Objednávateľ sa nesmie akýmkoľvek spôsobom pokúšať o neoprávnený prístup a manipuláciu dát na Serveri. Redirect nie je povolený - adresa URL Objednávateľa v Inzeráte nesmie smerovať najmä na komerčné realitné servery, teda na servery s rovnakým alebo podobným tematickým obsahom ako je Server, alebo na servery prezentujúce obsah, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, alebo ktorý ohrozuje verejný poriadok, alebo na servery, ktoré svojím obsahom odporujú oprávneným záujmom Bezrealitky.sk.

 6. Má sa za to, že údaje uvedené Objednávateľom v Objednávke inzercie sú pravdivé a správne. Zodpovednosť vyplývajúca z nesprávneho či nepravdivého uvedenia údajov nesie iba Objednávateľ.

 7. Objednávateľ je oprávnený svoj Inzerát kedykoľvek zmazať, alebo deaktivovať prostredníctvom Užívateľského účtu, alebo požiadať o zrušenie svojho Inzerátu písomne na adrese elektronickej pošty info@bezrealitky.sk.

 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Server je určený pre súkromnú Inzerciu. Objednávateľ sa preto zaväzuje nezverejňovať Inzeráty za komerčným účelom (napríklad ponuka developerských projektov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bezrealitky.sk. V tejto súvislosti si Bezrealitky.sk vyhradzuje právo označiť zverejnenú Inzerciu tak, aby bol komerčný Inzerát odlíšený od súkromných inzerátov. V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa tohto odseku vznikne Bezrealitky.sk voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.400 € (slovami: tisícštyristo eur) a to aj opakovane - za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa porušenia uvedenej povinnosti. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu škody Bezrealitky.sk v plnej výške popri nároku na zmluvnú pokutu.

 9. V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa bodov 4.5 a 4.8 je Bezrealitky.sk oprávnená odstúpiť od zmluvy o inzercii a zmazať Inzerát Objednávateľa, ktorý bol uverejnený v rozpore s ustanoveiami obodv 4.5. a 4.8., a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa a bez náhrady už uhradenej Ceny Inzercie. O zmazaní Inzercie bude Objednávateľ vyrozumený. 

 10. Za obsah Inzerátu nesie zodpovednosť Objednávateľ. Vzhľadom k tomu, že je Inzerát prístupný užívateľom internetu, Bezrealitky.sk neodporúča v Inzeráte zverejňovať akékoľvek osobné údaje. 

5. Licenčné a súvisiace ustanovenie

 1. Objednávateľ prehlasuje, že ak zverejňuje na Serveri fotografie, obrázky či iné texty (ďalej len „Obsah"), ktoré sú predmetom práv duševného vlastníctva, je vlastníkom týchto práv, alebo je vykonávateľom súvisiacich majetkových práv, alebo je oprávnený na výkon práv duševného vlastníctva a použitia predmetu práv duševného vlastníctva v rozsahu potrebnom na uzatvorenie a plnenie Zmluvy o inzercii.

 2. Objednávateľ v prípade, že je Obsah, ktorý zverejňuje na Serveri, predmetom práv z duševného vlastníctva, udeľuje Bezrealitky.sk oprávnenie na výkon práv duševného vlastníctva v rozsahu potrebnom na plnenie Zmluvy o inzercii a tiež v rozsahu na propagačné účely Bezrealitky.sk (ďalej len „Licencia"). Licencia je poskytnutá bezodplatne.

 3. V prípade, že Bezrealitky.sk bude musieť zaplatiť tretej osobe peňažné plnenie z dôvodu porušenia práv duševného vlastníctva tretej osoby k Obsahu, alebo Bezrealitky.sk vznikne iná majetková škoda v dôsledku porušenia práv tretej osoby k Obsahu, zaväzuje sa Objednávateľ Bezrealitky.sk nahradiť všetky peňažné plnenia a náklady vynaložené z dôvodov uvedených v tomto odseku.

6. Platobné podmienky

 1. Server obsahuje informácie o balíčkoch inzercie a to vrátane uvedenia cien. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na Serveri. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Bezrealitky.sk uzavrieť Zmluvu o inzercii za individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Spoločne s Cenou inzercie je Objednávateľ povinný zaplatiť Bezrealitky.sk tiež náklady spojené s balením a dodaním Plachty v dohodnutej výške. Bezrealitky.sk zašle o zaplatení Objednávateľovi doklad. 

 3. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby a Bezrealitky.sk si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem zmluvnej prepravy, pokiaľ táto bude dohodnutá.

 4. Pre prípad, že je súčasťou balíka inzercia dodania Plachty, je Bezrealitky.sk v Zmluve o inzercii obsiahnutá zároveň aj kúpna zmluva a v Cene inzercie je obsiahnutá aj kúpna cena Plachty (s tým, že je možné ju odlíšiť od Ceny inzercie) a Bezrealitky.sk je oprávnená požadovať uhradenie celej ceny (t.j. ceny inzercie aj Plachty) ešte pred jej odoslaním Objednávateľovi.

 5. Cenu inzercie môže Objednávateľ uhradiť Bezrealitky.sk nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom internetového bankovníctva;

  2. platebnou kartou prostredníctvom internetovej platobnej brány;

  3. prostredníctvom SMS;

  4. prostredníctvom služby bezrealitky.sk Peňaženka.

 6. Zvolený spôsob úhrady uvedie Objednávateľ v Objednávke inzercie. Zvolený spôsob úhrady je možné aj po odoslaní Objednávky inzercie zmeniť do momentu uskutočnenia úhrady.

 7. Bezrealitky.sk si vyhradzuje právo do momentu uzavretia Zmluvy o inzercii rozhodnúť o tom, že niektoré zo sposobov platby uvedené v bode 6.5. nemožno použiť. 
 8. Ak je Objednávateľovi po odoslaní Objednávky inzercie pridelený variabilný symbol a špecifický symbol platby, je Objednávateľ pri úhrade Ceny inzercie povinný tieto údaje uviesť.

 9. Záväzok Objednávateľa uhradiť Cenu inzercie je splnený okamihom pripísania Ceny inzercie na účet uvedený v informáciách podľa b 3.5., alebo na účet, na ktorý sa platba automaticky odošle, alebo zaplatením Ceny v hotovosti v sídle Bezrealitky.sk.

 10. Prípadné zľavy z Ceny inzercie poskytnutej zo strany Bezrealitky.sk Objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

 11. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Bezrealitky.sk ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy o inzerciu Objednávateľovi daňový doklad - faktúru. 

7. Dodacie podmienky – Plachta

 1. Tento článok sa uplatní len pre časť Zmluvy o inzercii, ktorej predmetom je dodanie tovaru - propagačné plachty na nehnuteľnosť (ďalej len „Plachta"), ak je súčasťou objednaného Balíčka inzercie.

 2. Bezrealitky.sk umožňuje nasledujúce spôsoby dodania Plachty:

  1. zaslanie na miesto určené Objednávateľom v Objednávke prostredníctvom dopravcu.

 3. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavke Objednávateľa, ktorý Bezrealitky.sk neponúka, nesie Objednávateľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 4. Ak je Bezrealitky.sk podľa Zmluvy o inzercii povinná dodať Plachtu na miesto určené Objednávateľom v Objednávke, je Objednávateľ povinný prevziať Plachtu pri dodaní. 

 5. Ak je dohodnutý spôsob dodania zaslaním, splní Bezrealitky.sk svoju povinnosť odovzdať Plachtu Objednávateľovi odovzdaním prvému dopravcovi. Ak je však Objednávateľom Spotrebiteľ, splní Bezrealitky.sk svoju povinnosť odovzdať mu Plachtu okamihom, kedy Objednávateľ k Plachte nadobudne vlastníctvo, t.j. prevzatím.

 6. Bezrealitky.sk je povinná dodať Plachtu Objednávateľovi najneskôr do 15 dní od splnenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť Cenu inzercie. Bezrealitky.sk nie je povinná dodať Objednávateľovi Plachtu, ak jej dodanie Objednávateľ odmietne.

 7. Ak nesplní Bezrealitky.sk svoju povinnosť ohľadom dodania Plachty v čase podľa bodu 7.7., Vyzve ju Objednávateľ k dodaniu v dodatočnej lehote primeranej okolnostiam. Ak nedodá Bezrealitky.sk Plachtu v tejto dodatočnej lehote, je Spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy o inzercii odstúpiť.

 8. Strata alebo poškodenie Plachty, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na Objednávateľa, nezbavujú Objednávateľa povinnosti zaplatiť Cenu inzercie, ibaže strata alebo poškodenie boli spôsobené konaním alebo opomenutím Bezrealitky.sk.

8. Vadné plnenie služieb Balíčka inzercie. Reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán stanovené v tomto článku Obchodných podmienok sa uplatnia len pre tú časť plnenia Zmluvy o inzercii, ktorá nespočíva v dodaní Plachty a len pokiaľ Objednávateľ je zároveň v postavení Spotrebiteľa. Ak je Objednávateľ podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy o inzercii je z okolností zrejmé, že sa zmluva týka jeho podnikateľskej činnosti, práva z vadného plnenia, ako aj celý zmluvný vzťah Objednávateľa a Bezrealitky.sk sa riadia Obchodným zákonníkom.

 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 499 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a § 18 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

 3. Bezrealitky.sk je povinná plniť bez vád s vlastnosťami vymienenými alebo obvyklými tak, aby bolo možné prijať služby zahrnuté v objednanom Balíčku inzercie podľa Zmluvy o inzerciu a jej účelu.

 4. Ak Bezrealitky.sk splní vadne, má Objednávateľ práva z chybného plnenia. Bezrealitky.sk nezodpovedá za vady a nedostatky spôsobené Objednávateľom nedodržaním podmienok podľa bodu 2.3. Všeobecných obchodných podmienok.  

 5. Bezrealitky.sk plní vadne, pokiaľ:

  1. poskytne Balíček inzercie, ktorý nemá stanovené alebo ujednané vlastnosti;

  2. neupozorní na vady, ktoré Balíček inzercie má, hoci sa pri takomto predmete zvyčajne nevyskytujú;

  3. uistí Objednávateľa v rozpore so skutočnosťou, že Balíček inzercie nemá žiadne vady.

 6. Objednávateľovi patria nároky z vád v zmysle platných právnych predpisov. Ak je vada odstrániteľná, má Objednávateľ právo, aby vada bola bezplatne riadne a včas odstránená. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby (za službu rovnakého druhu), ak tým Bezrealitky.sk nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Bezrealitky.sk môže namiesto odstránenia vady pristúpiť k výmene vadnej služby za bezvadnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa poskytnutá služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má Objednávateľ aj vtedy, ak vada je síce odstrániteľná, ale Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na zľavu z ceny. 

 7. Objednávateľ je povinný oznámiť existenciu vád Bezrealitky.sk bez zbytočného odkladu od kedy sa o vade dozvie, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet plnenia skontrolovať a vadu zistiť. Vytknúť vadu Bezrealitky.sk môže Objednávateľ písomným oznámením – reklamáciou doručenou na adresu sídla Bezrealitky.sk uvedenú v bode 1.1., alebo emailom na adresu. info@bezrealitky.sk. V oznámení je Objednávateľ povinný vadu zrozumiteľne označiť, stručne popísať a zároveň uviesť, ktorý z nárokov z vád si uplatňuje.

 8. Bezrealitky.sk je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (emailom), Bezrealitky.sk je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Bezrealitky.sk je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Bezrealitky.sk, resp. ňou poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinná na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktorý z nárokov z vád uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu (toho istého druhu) bez vád.

 10. Objednávateľ môže právo z vadného plnenia uplatniť na súde (prípadne u rozhodcovského súdu, ak to ustanovujú Všeobecné obchodné podmienky alebo tieto Obchodné podmienky), ak vytkol vadu Bezrealitky.sk riadne a včas. Vadu možno vytknúť do šiestich mesiacov od prevzatia predmetu plnenia, resp. od poskytnutia služby.

 11. Ak vytkol Objednávateľ voči Bezrealitky.sk vadu, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže vadnú službu užívať. 

 12. Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čoho však možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, toho sa nedá domáhať z iného právneho dôvodu.

 13. Orgánom dozoru, ktorého kontrole podlieha činnosť Bezrealitky.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

9. Vadné plnenie – Plachta. Reklamačný poriadok

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 499 Práva a povinnosti zmluvných strán stanovené v tomto článku Obchodných podmienok sa uplatnia len pre tú časť plnenia Zmluvy o inzercii, ktorá spočíva v dodaní Plachty a len pokiaľ Objednávateľ je zároveň v postavení Spotrebiteľa, pokiaľ nie je v tejto časti Obchodných podmienok výslovne uvedené inak. Ak je Objednávateľ podnikateľom a pri uzatvorení zmluvy o inzercii je z okolností zrejmé, že sa kúpa Plachty týka jeho podnikateľskej činnosti, práva z vadného plnenia, ako aj celý zmluvný vzťah Objednávateľa a Bezrealitky.sk sa riadia Obchodným zákonníkom.

 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia, ktorým je dodanie Plachty, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami najmä ustanoveniami § 588 a nasl., § 612 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, § 18 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).

 3. Bezrealitky.sk zodpovedá Objednávateľovi, že Plachta pri prevzatí nemá vady.   

 4. Objednávateľ Plachtu podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach, skontroluje neporušenosť obalu Plachty. V prípade zistenia akýchkoľvek vád, resp. poškodení obalu zásielky je povinný toto bezodkladne oznámiť Bezrealitky.sk a  dopravcovi a z tohto dôvodu je oprávnený Plachtu neprevziať. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Objednávateľ od Bezrealitky.sk či dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie obalu popísať v odovzdávacom protokole. Porušením tejto povinnosti zanikajú práva Objednávateľa z vadného plnenia, ak vady majú súvis s poškodeným obalom.
 5. Bezrealitky.sk zodpovedá Objednávateľovi za to, že Plachta (ďalej aj „vec“) nemá vady, teda najmä, že 

  1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbajú dojednania, má také vlastnosti, ktoré Bezrealitky.sk alebo výrobca opísal, alebo ktoré Objednávateľ očakával vzhľadom na povahu veci a na základe reklamy,

  2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Bezrealitky.sk uvádza, alebo ku ktorému sa plnenie tohto druhu bežne používa,

  3. vec zodpovedá kvalite, alebo prevedeniu dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

  4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

  5. vec vyhovuje požadavkom právnych predpisov.

 6. Objednávateľovi patria nároky z vád v zmysle platných právnych predpisov. Ak je vada odstrániteľná, má Objednávateľ právo, aby vada bola bezplatne riadne a včas odstránená. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci za novú vec, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Bezrealitky.sk môže namiesto odstránenia vady pristúpiť k výmene vadnej veci za bezvadnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má Objednávateľ aj vtedy, ak vada je síce odstrániteľná, ale Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na zľavu z ceny.

 7. Objednávateľ je povinný oznámiť existenciu vád Bezrealitky.sk bez zbytočného odkladu od kedy sa o vade dozvie, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet plnenia skontrolovať a vadu zistiť. Vytknúť vadu Bezrealitky.sk môže Objednávateľ písomným oznámením – reklamáciou doručenou na adresu sídla Bezrealitky.sk uvedenú v bode 1.1.1., , alebo emailom na adresu info@bezrealitky.sk. V oznámení je Objednávateľ povinný vadu zrozumiteľne označiť, stručne popísať a zároveň uviesť, ktorý z nárokov z vád si uplatňuje.

 8. Bezrealitky.sk je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (emailom), Bezrealitky.sk je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Bezrealitky.sk je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 9. Bezrealitky.sk, resp. ňou poverený zamestnanec alebo určená osoba, je povinná na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktorý z nárokov z vád uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu veci za novú vec (toho istého druhu) bez vád.

 10. Ak Objednávateľ reklamáciu veci uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia veci, môže Bezrealitky.sk vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Bezrealitky.sk je povinná poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa bodu 9.8. posledná veta.

 11. Ak Objednávateľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Bezrealitky.sk ju zamietla, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať vec na odborné posúdenie. Ak je vec zaslaná na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Bezrealitky.sk bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Bezrealitky.sk za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Bezrealitky.sk je povinná Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 12. Objednávateľ môže právo z vadného plnenia uplatniť na súde (prípadne u rozhodcovského súdu, ak to ustanovujú Všeobecné obchodné podmienky alebo tieto Obchodné podmienky), ak vytkol vadu Bezrealitky.sk riadne a včas Bezrealitky.sk. Vadu možno vytknúť u Objednávateľa najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. To neplatí, ak je právo z vád uplatňované za plnenie poskytnuté za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, alebo je právo z vád uplatňované pre opotrebenie veci spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo pre opotrebenie, ktoré tovar mal pri prevzatí Objednávateľom, alebo ak vyplýva opotrebenie z povahy tovaru. Ak je predmetom predaja použitá vec možno vadu vytknúť u Objednávateľa najneskôr do 12 mesiacov od prevzatia veci.

 13. Ak vytkol Objednávateľ voči Bezrealitky.sk vadu, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže vadnú vec užívať.

 14. Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čoho však možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, toho sa nedá domáhať z iného právneho dôvodu. 

 15. Orgánom dozoru, ktorého kontrole podlieha činnosť Bezrealitky.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

 16. Uplatnením vady u Bezrealitky.sk sa Objednávateľ nezbavuje povinnosti zaplatiť Cenu inzercie. Ustanovenie § 564 v spojení s § 439 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije. Ustanovenia tohto odseku sa neuplatňujú, ak je Objednávateľom Spotrebiteľ. 

 17. Objednávateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže Plachtu vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí: a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci, b) ak použil Objednávateľ vec ešte pred objavením chyby, c) ak nespôsobil Objednávateľ nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo d) ak predal Objednávateľ vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Objednávateľ Bezrealitky.sk, čo ešte vrátiť môže a dá Bezrealitky.sk náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech. Povinnosť náhrady škody podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní, ak je Objednávateľom Spotrebiteľ.

10. Odstúpenie od Smlouvy o inzercii

 1. Ak je s odstúpením od Zmluvy o inzerciu spojená povinnosť vrátiť Objednávateľovi peňažné prostriedky, vráti ich Bezrealitky.sk rovnakým spôsobom, akým jej boli poskytnuté.

 2. Ak sa spoločne s objednaným plnením poskytuje aj darček, je darovacia zmluva medzi Objednávateľom a Bezrealitky.sk uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Zmluvy o inzerciu ktoroukoľvek zmluvnou stranou stráca darovacia zmluva účinnosti a Objednávateľ je povinný poskytnutý darček vrátiť.

 3. Nasledovné ustanovenia stanovenia bodov 10.4. až 10.8. týchto Obchodných podmienok sa použijú len na Objednávateľa, ktorý je vo vzťahu k Bezrealitky.sk zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 4. Z dôvodu, že zo Zmluvy o inzercii sa má s plnením služieb začať pred uplynutím zákonnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, Objednávateľ výslovne súhlasí s plnením zo Zmluvy o inzercii pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“/. Objednávateľ berie na vedomie, že s poukazom na § 7 ods. 6 písm. a) zák. č. 102/2014 Z.z. udelením výslovného súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca Objednávateľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ustanovenie tohto bodu sa analogicky aplikuje aj na udelenie súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 5. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy pred úplným poskytnutím služieb je povinný uhradiť Bezrealitky.sk iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej zmluvne dohodnutej ceny. Ak nedošlo k úplnému poskytnutiu služby je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Ak je predmetom Zmluvy o inzercii aj dodanie plachty, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy o inzercii do 14 dní odo dňa prevzatia Plachty. Na odstúpenie od zmluvy môže Objednávateľ použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou č. 1 týchto Obchodných podmienok.

 6. Odstúpenie od Zmluvy o Zmluvy o inzercii možno vykonať v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, odoslaním na adresu sídla Bezrealitky.sk uvedenú v bode 1.1. týchto Obchodných podmienok, alebo odoslaním formulára na adresu elektronickej pošty Bezrealitky.sk uvedené v bode 1.1. Obchodných podmienok, pričom prijatie tohto formulára bude Objednávateľovi bezprostredne v textovej podobe potvrdené.

 7. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Plachtu späť, alebo ju odovzdať Bezrealitky.sk, resp. osobe poverenej na prevzatie tovaru. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bola Plachta odovzdaná na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 8. Ak je s odstúpením od Zmluvy o inzercii spojená povinnosť vrátiť Objednávateľovi peňažné prostriedky, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Bezrealitky.sk Objednávateľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala v súvislosti so zmluvou, a to vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia, ak boli vynaložené. Objednávateľ súhlasí s tým, že peňažné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli poskytnuté, čo nevylučuje možnosť Bezrealitky.sk a Objednávateľa dohodnúť sa na inom spôsobe vrátenia peňažných prostriedkov. Objednávateľ je prípade odstúpenia od zmluvy povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Bezrealitky.sk, ak je jeho vrátenie spojené s odstúpením od zmluvy, ako napr. vrátenie Plachty, alebo darčeka podľa bodu 10.2. Obchodných podmienok. Objednávateľ je povinný Plachtu vrátiť čistú, so všetkým príslušenstvom a nepoškodenú. Objednávateľ však zodpovedá len za zníženie hodnoty Plachty, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Plachtou, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je Plachta poškodená, je Bezrealitky.sk oprávnená nárok na náhradu škody jednostranne započítať proti nároku Spotrebiteľa na vrátenie Ceny inzercie podľa prvej vety tohto bodu.

11. Ostatné ustanovenia

 1. Bezrealitky.sk garantujú Užívateľovi vrátenie Ceny inzercie pre Inzeráty zverejnené na Serveri (v rámci balíka „Komplet" alebo „Komfort") od 1.5.2019 (ďalej len "Garancia vrátenia ceny") za nasledovných podmienok:

  1. Najmenej do 3 mesiacov od aktivácie konkrétneho Inzerátu nezískal Užívateľ žiadnu správu a/ alebo reakciu na Inzerát; a

  2. V Inzeráte nebol uvedený priamy kontakt (GSM, e-mail, atď.) na Užívateľa a/ alebo inú kontaktnú osobu či iný kontaktný údaj, ktorý obchádza komunikačné prostriedky bezrealitky.sk

 2. Bezrealitky.sk si vyhradzujú posúdiť každý jednotlivý prípad uplatnenia práva Garancie vrátenia ceny posúdiť jednotlivo, pričom pre prípad odmietnutia uplatnenia Garancie vrátenia ceny sú bezrealitky.sk oprávnené ponúknuť Užívateľovi zadarmo možnosť úpravy a/ alebo predĺženie platnosti Inzerátu o stanovenú dobu.

 3. Bližší postup podmienok a uplatnenia práva Garancie vrátenia ceny (najmä potom spôsob, a doba platného uplatnenia práva Garancie vrátenia ceny), bude zverejnený na Serveri.

12. Poučenie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov

 1. Táto časť 12. Obchodných podmienok sa aplikuje len na Objednávateľa (ďalej v texte len „Spotrebiteľ“), ktorý je zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 2. Účelom tohto poučenia je informovať Objednávateľa, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Bezrealitky.sk  a Spotrebiteľom

 3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Bezrealitky.sk. Spotrebiteľ môže svoj spor s Bezrealitky.sk riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Bezrealitky.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Bezrealitky.sk vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Bezrealitky.sk porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Bezrealitky.sk na žiadosť podľa prvej vety tohto odseku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. 

 5. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

 6. Návrh musí obsahovať

  1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má  

  2. presné označenie druhej zmluvnej strany – Bezrealitky.sk

  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností   

  4. označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha

  5. dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Bezrealitky.sk so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so spoločnosťou Bezrealitky.sk bol bezvýsledný 

  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.. 

 7. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 týchto Obchodných podmienok a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 8. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 9. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Bezrealitky.sk riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Závěrečné ustanovenie

 1. Bezrealitky.sk sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi Objednávateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a Zásadami spracovania osobných údajov. 

 2. Tieto Obchodné podmienky a Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o inzercii.

 3. Zmluvu o inzercii je možné meniť len písomnými po sebe idúcimi číslovanými dodatkami podpísanými oboma stranami.

 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2019.

 5. Vzhľadom k tomu, že sa trh služieb poskytovaných Bezrealitky.sk neustále vyvíja, berie Objednávateľ a Užívateľ na vedomie, že tieto Obchodné podmienky, zvláštne obchodné podmienky a/ alebo Cenník, môžu byť v primeranom rozsahu jednostranne zmenené, doplňované alebo zrušené (ďalej len "Jednostranná zmena"). Bezrealitky.sk sú povinné informovať Objednávateľa alebo Užívateľa o Jednostrannej zmene dotknutých dokumentov a/ alebo podmienok poskytovania služieb najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny a to buď prostredníctvom Servera, správy poslanej do Užívateľského účtu a/ alebo inou vhodnou a dostupnou formou. V prípade, že Objednávateľ a/ alebo Užívateľ nesúhlasí s Jednostrannou zmenou dotknutých dokumentov a/ alebo podmienok poskytovania služieb, môže vypovedať príslušnú zmluvu, najmä potom Zmluvu o inzercii, uzavretú s Bezrealitky.sk a to v lehote do dňa nadobudnutia účinnosti Jednostrannej zmeny. Účinnosť predmetnej zmluvy v takom prípade končí dňom doručenia výpovede Bezrealitky.sk. Takto prevedenú výpoveď je možné adresovať Bezrealitky.sk buď na adresu Bezrealitky.sk určenú v týchto Obchodných podmienkach pre doručovanie, alebo na e-mail: info@bezrealitky.sk. Pokiaľ nebude v stanovenej lehote doručená Bezrealitky.sk výpoveď Zmluvy, má sa za to, že dotknutá osoba s Jednostrannou zmenou bez výhrad súhlasí. Právo výpovede predmetné zmluvy za stanovených podmienok pri Jednostrannej výpovedi však nevznikne v prípade, ak došlo k Jednostrannej zmene v dôsledku zmeny záväzných právnych predpisov, a/ alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy. Zmena týchto Obchodných podmienok, a/alebo Cenníka sa nemôže dotknúť podmienok plnenia už uzavretej zmluvy, ani budúcej zmluvy na uzavretie ktorej už Bezrealitky.sk zaslala Objednávateľovi návrh, takáto zmena je možná len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

 6. Kontaktné údaje Bezrealitky.sk:

Adresa pre doručenie a sídlo spoločnosti:
Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Adresa elektornickej pošty: info@bezrealitky.sk 
Telefón: +421220570345