Zmluvné podmienky o zabezpečenie právnych a ďalších služieb

Aktuálne zmluvné podmienky právnych služieb serveru bezrealitky.sk

1. Úvodné ustanovenie

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe: 

  1. Zmluvy o zabezpečení právnych služieb uzatvorenej medzi Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 51581388, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 127379/B (ďalej len „Bezrealitky.sk") a Objednávateľom; 

  2. Zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Bezrealitky.sk, ktorých predmetom je zakúpenie služby "Nájom", teda balíčka ready-made nájomnej zmluvy, spracovanej online, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, prípadne inými relevantnými právnymi predpismi ako napr. zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, ale nie na mieru, alebo s konzultáciou s advokátom, alebo iné služby uvedené v sekcii „Služby" Serveru (ďalej len „Ďalšie služby“ alebo tiež ako „Zmluva o Ďalších službách“). . 

 2. Bezrealitky.sk prehlasuje, že je oprávneným prevádzkovateľom a správcom internetového servera bezrealitky.sk, dostupného na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk (ďalej len „Server"). 

 3. Na účely týchto Obchodných podmienok majú nižšie uvedené termíny uvádzané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

  1. Balíček právnych služieb má význam podľa odstavca 2.2.

  2. Bezrealitky.sk má význam podľa bodu 1.1.1.

  3. Cena balíčka právnych služieb - cena Balíčka právnych služieb uvedená v Cenníku na Serveri

  4. Cena má význam podľa bodu 6.1.1.

  5. Cenník má význam podľa bodu 6.1.1.

  6. Ďalšie služby - má význam podľa bodu 1.1.2.

  7. Informácie o právnych službách má význam podľa bodu 3.1.2.

  8. Kontrola užívateľa - znamená právo Užívateľa zabezpečiť kontrolu údajov a overenie údajov o svojej solventnosti prostredníctvom serveru https://www.creditcheck.sk, a to spoločnosťou Credit Check, s.r.o., IČO: 289 81 243, DIČ: CZ28981243, so sídlom Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 359/21, PSČ 170 00, zapísanou v obchodním rejstříku vedenom Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. C 157590, a spoločnosťou Data PM s.r.o., IČO: 055 96 521, DIČ: CZ05596521, so sídlom Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, pod sp. zn. C 38305, a to v Centrálnom registri exekúcií, registri konkurzných a reštrukturalizačných konaní, databázou dlžníkov zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, daňových dlžníkov, zhody uvedenej adresy s adresou ohlasovne mestského úradu.

  9. Všeobecné obchodné podmienky - všeobecné obchodné podmienky Bezrealitky.sk, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Bezrealitky.sk a Užívateľom súvisiace najmä so založením, prevádzkovaním a užívaním Užívateľského účtu.

  10. Objednávateľ - užívateľ, ktorý vykonáva Objednávku právnych alebo ďalších služieb alebo uzavrel zmluvu o zabezpečení právnych služieb, Objednávateľom sa rozumie tiež Spotrebiteľ.

  11. Objednávka právnych služieb má význam podľa bodu 3.1.3.

  12. Osobné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo účtu, IP adresa (bližšie pozri Zásady spracúvania osobných údajov)

  13. Dopyt má význam podľa bodu 3.1.1.

  14. Registrácia - proces vedúci k založeniu Užívateľského účtu (bližšie pozri Všeobecné obchodné podmienky)

  15. Oznámenie má význam podľa odstavca 3.5.

  16. Server - internetový server bezrealitky.sk dostupný na internetovej adrese https://www.bezrealitky.sk

  17. Zmluva o sprostretkovaní právnych služieb má význam podľa odstavca 2.1.

  18. Zmluva o poskytnutí právnych služieb má význam podľa odstavca 2.1.

  19. Spotrebiteľ - každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Bezrealitky.sk

  20. Užívateľ - osoba, ktorá má zaregistrovaný svoj Užívateľský účet

  21. Užívateľský účet - súčasť Servera, ktorá je sprístupnená práve jednému Používateľovi a je zriadená Registráciou a sprístupnená po zadaní užívateľského mena a hesla

  22. Vybraný advokát - advokát, spoločenstvo advokátov, alebo obchodná spoločnosť poskytujúca právne služby, s ktorou Bezrealitky.sk umožní Objednávateľovi na základe Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb uzavrieť Zmluvu o poskytnutí právnych služieb.

2. Predmet Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb a Zmluvy o poskytnutí právnych služieb 

 1. Zmluvou o sprostredkovaní právnych služieb sa Bezrealitky.sk zaväzuje  sprostredkovať pre Objednávateľa poskytnutie právnych služieb Vybraným advokátom (ďalej len „Zmluva o sprostredkovaní právnych služieb“), ktorý poskytne Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí právnych služieb právne služby v rozsahu balíčkov právnych služieb podľa výberu Objednávateľa (ďalej len „Zmluva o poskytnutí právnych služieb") a Objednávateľ sa zaväzuje Cenu právnych služieb zaplatiť priamo Bezrealitky.sk, s čím bude Vybraný advokát uzrozumený a bude s týmto postupom zaplatenia Ceny právnych služieb súhlasiť.

 2. Balíčkom právnych služieb sa rozumieme súbor právnych služieb v oblasti kúpy, predaja a nájmu nehnuteľných vecí, a to služby „Nájom plus". Obsah jednotlivých balíčkov právnych služieb a ich ceny oznámi Bezrealitky.sk Objednávateľovi na základe dopytu podľa bodu 3.1.

 3. Cena právnych služieb zahŕňa cenu právnych služieb v rozsahu vybraného balíka právnych služieb a odmenu Bezrealitky.sk za sprostredkovanie týchto právnych služieb. Ustanovenie 5.1. nie je týmto ustanovením dotknuté.

3. Uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení právnych služieb a Zmluvy o poskytnutí právnych služieb

 1. Objednanie balíka právnych služieb vykoná Objednávateľ nasledujúcim spôsobom:

  1. Krok 1: Požiadavku Balíčka právnych služieb oznámi Objednávateľ Bezrealitky.sk prostredníctvom adresy elektronickej pošty sluzby@bezrealitky.sk, telefonicky na čísle +421 220 570 345 (ďalej len "Dopyt").

  2. Krok 2: Na základe Dopytu zašle Bezrealitky.sk Objednávateľovi informácie o dostupných balíčkoch právnych služieb vrátane Cien právnych služieb, tieto Obchodné podmienky a Všeobecné obchodné podmienky. Informácie podľa tohto odseku sa nepovažuje za ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka („Informácie o právnych službách").

  3. Krok 3: Objednávateľ na základe ponuky vykoná prostredníctvom adresy elektronickej pošty sluzby@bezrealitky.sk, alebo telefonicky na čísle +421 220 570 345  záväznú objednávku Balíčka právnych služieb podľa vlastného výberu („Objednávka právnych služieb"). Objednávka právnych služieb sa považuje sa návrh na uzavretie Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb.

 2. Bezrealitky.sk bezodkladne po obdržaní Objednávky právnych služieb toto obdržanie Objednávateľovi potvrdí na adresu elektronickej pošty, z ktorej Objednávateľ vykonal Objednávku právnych služieb, alebo na adresu elektronickej pošty, alebo na adresu pre doručovanie, ktorú Objednávateľ oznámil Bezrealitky.sk pri vykonaní Objednávky právnych služieb. Zároveň s potvrdením Objednávky právnych služieb zašle Bezrealitky.sk Objednávateľovi údaje potrebné na vykonanie platby Ceny právnych služieb. Potvrdenie Objednávky právnych služieb podľa tohto odseku sa nepovažuje za akceptáciu ponuky v zmysle Občianskeho zákonníka a týmto okamihom nevzniká Zmluva o zabezpečení právnych služieb.

 3. Objednávku právnych služieb môže Objednávateľ vykonať aj osobne na adrese sídla Bezrealitky.sk.

 4. Zmluva o sprostredkovaní právnych služieb je uzavretá zaplatením Ceny právnych služieb.

 5. Bezrealitky.sk je povinná Objednávateľovi umožniť uzavrieť Zmluvu o poskytnutí právnych služieb s advokátom do 3 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb. V rovnakej lehote je Bezrealitky.sk povinná oznámiť Objednávateľovi na jeho adresu elektronickej pošty identifikačné a kontaktné údaje Vybraného advokáta (ďalej len „Oznámenie").

 6. Zmluvu o poskytnutí právnych služieb možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

 7. Zmluva o sprostredkovaní právnych služieb aj Zmluva o poskytnutí právnych služieb budú uzavreté na dobu určitú, do doby splnenia povinnosti Bezrealitky.sk (sprostredkovať Zmluvu o poskytnutí právnych služieb) a povinnosti Vybraného advokáta (poskytnúť dohodnuté právne služby)

 8. Zmluva o poskytnutí právnych služieb a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve Bezrealitky.sk, pričom Objednávateľ má k týmto údajom prístup na základe písomnej žiadosti.

 9. Objednávateľ podľa týchto Obchodných podmienok sa považuje za Užívateľa a vzťahujú sa na neho Všeobecné obchodné podmienky.

4. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Do 2 pracovných dní od Oznámenia bude Objednávateľ kontaktovaný Vybraným advokátom, ktorý ho požiada o relevantné informácie, ktoré sú potrebné na uzavretie Zmluvy o poskytnutí právnych služieb a na plnenie Zmluvy o poskytnutí právnych služieb Vybraným advokátom.

 2. Obsahom Zmluvy o poskytnutí právnych služieb bude povinnosť Vybraného advokáta poskytnúť Objednávateľovi právne služby podľa Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb v primeranej lehote od predloženia informácii Objednávateľom potrebných na splnenie zmluvných povinností Vybraným advokátom. Právne služby budú poskytnuté v rozsahu uvedenom v objednanom Balíčku právnych služieb, a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii, vrátane práv vyplývajúcich z neposkytnutia plnenia riadne a včas a práv z vadného plnenia.

 3. Za vadu plnenia Vybraného advokáta Objednávateľovi sa nepovažuje, ak toto plnenie bude vykazovať nedostatky z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa Vybranému advokátovi na základe žiadosti Vybraného advokáta.

 4. Bezrealitky.sk nezodpovedá za splnenie Zmluvy o poskytnutí právnych služieb Vybraným advokátom, ani za škodu spôsobenú Vybraným advokátom pri poskytnutí právnych služieb. Všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí právnych služieb, alebo jej porušenia je Objednávateľ oprávnený uplatňovať priamo u Vybraného advokáta.

 5. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať práva vyplývajúce z neposkytnutia plnenia riadne a včas a práva z vadného plnenia Zmluvy o poskytnutí právnych služieb voči Advokátovi aj prostredníctvom Bezrealitky.sk.

 6. Práva vyplývajúce z neposkytnutia plnenia riadne a včas a práva z vadného plnenia uplatnené Objednávateľom voči Vybranému advokátovi sa považujú za práva uplatnené Bezrealitky.sk

 7. Ak odstúpi Objednávateľ oprávnene od Zmluvy o poskytnutí právnych služieb uzavretej medzi Vybraným advokátom a Objednávateľom, je oprávnený požadovať od Bezrealitky.sk vrátenie Ceny právnych služieb.

 8. Objednávateľ berie na vedomie, že ak uplatní oprávnene zľavu z Ceny právnych služieb voči Vybranému advokátovi, potom príslušnú časť Ceny právnych služieb vráti Vybraný advokát Bezrealitky.sk a Bezrealitky.sk následne vyplatí bez zbytočného odkladu Cenu právnych služieb, resp. poskytnutú zľavu, Objednávateľovi. Týmto nie je vylúčené, že príslušnú časť ceny služieb vráti Objednávateľovi priamo Vybraný advokát.

 9. Objednávateľ môže dodatočne objednať u Bezrealitky.sk rozšírenie objednaného Balíčka právnych služieb, a to prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v kontaktných údajoch Bezrealitky.sk podľa odstavca 3.1.

 10. Objednávateľ môže dodatočne objednať u Bezrealitky.sk rozšírenie objednaného Balíčka právnych služieb a to prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených v kontaktných údajoch Bezrealitky.sk podľa odstavca 8.7.

 11. O zaplatení Ceny právnych služieb je Bezrealitky.sk povinná vystaviť Objednávateľovi doklad o zaplatení.

5. Platobné podmienky

 1. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Bezrealitky.sk uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie sa nelíšia od Ceny žiadnej zo služieb a Bezrealitky.sk si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem prípadnej ceny zmluvnej prepravy, pokiaľ táto bude dohodnutá.

 3. Cenu môže Objednávateľ uhradiť Bezrealitky.sk nasledujúcimi spôsobmi:

  1. bankovým prevodom.

 4. Ak je Objednávateľovi po odoslaní Objednávky právnych služieb pridelený variabilný symbol a špecifický symbol platby, je Objednávateľ pri úhrade Ceny právnych služieb povinný tieto údaje uviesť.

 5. Záväzok Objednávateľa uhradiť Cenu právnych služieb je splnený okamihom pripísania Ceny právnych služieb na účet uvedený v informáciách podľa odseku 3.1.2. alebo zaplatením v sídle Bezrealitky.sk.

 6. Prípadné zľavy z Ceny právnych služieb poskytnuté zo strany Bezrealitky.sk Objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.

 7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Bezrealitky.sk ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy o   sprostredkovaní právnych služieb Objednávateľovi daňový doklad - faktúru.

6. Ďalšie služby

 1. Objednanie Ďalších služieb vykoná Objednávateľ nasledujúcim spôsobom:

  1. Krok 1: Požiadavku Ďalších služieb oznámi Objednávateľ Bezrealitky.sk prostredníctvom centra služieb uvedeného na Serveri, kde je uvedená ponuka Ďalších služieb, vrátane ceny, podmienok a trvania poskytovania Ďalších služieb (ďalej len "Cena"), ktorá je dostupná a zverejnená na Serveri v podpriečinku Služby (ďalej len „Cenník"

  2. Krok 2: Objednávateľ uhradí Cenu jedným z dostupných prostriedkov zverejnených na Serveri, a to je buď bezhotovostným prevodom, online platobnou alebo kreditnou kartou, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v sídle Bezrealitky.sk. Zmluva o Ďalších službách je uzatvorená zaplatením Ceny. Okamžite po uzavretí Zmluvy o ďalších službách je Bezrealitky.sk povinná zaslať Objednávateľovi zakúpené Ďalšie služby, resp. sprístupniť ich postupom podľa bodu 6.1.3.

  3. Krok 3: Bezprostredne po uzavretí Zmluvy o ďalších službách sprístupní Bezrealitky.sk Objednávateľovi generátor Ďalších služieb, prostredníctvom ktorého bude Objednávateľ oprávnený Ďalšie služby využiť, t.j. nájomnú zmluvu upraviť a doplniť podľa svojich predstáv a požiadaviek a následne stiahnuť vo formáte MS Word alebo vytlačiť.

 2. Objednávku Ďalších služieb môže Objednávateľ vykonať aj osobne na adrese sídla Bezrealitky.sk.

 3. Zmluvu o Ďalších službách možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Generátor Ďalších služieb ako aj nájomná zmluva, ktorej sprístupnenie, doplnenie a úprava je predmetom Zmluvy o Ďalších službách bude v slovenskom jazyku.

 4. Zmluva o Ďalších službách bude uzavretá na dobu určitú, do doby splnenia povinnosti Bezrealitky.sk (sprístupniť Generátor nájomnej zmluvy prostredníctvom ktorého bude Objednávateľovi umožnené upraviť, doplniť a stiahnuť, resp. vytlačiť nájomnú zmluvu).

 5. Zmluva o Ďalších službách a všetky jej súčasti budú uložené v elektronickom archíve Bezrealitky.sk, pričom Objednávateľ má k týmto údajom prístup na základe písomnej žiadosti.

 6. Objednávateľ berie na vedomie, že:

  1. Ustanovenia bodov 3.9., 5.1., 5.2., 5.4. až 5.6. týchto Obchodných podmienok sa použijú obdobne aj pre Ďalšie služby a Zmluvu o ďalších službách,

  2. Na základe Zmluvy o Ďalších službách zakúpi ready-made nájomnú zmluvu, ktorá obsahuje podstatné náležitosti stanovené zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, prípadne osobitným právnym predpisom, pre nájomnú zmluvu a ďalšie práva a povinnosti, smerujúce k ochrane práv a záujmov prenajímateľa a nájomcu; a že túto nájomnú zmluvu a/ alebo akúkoľvek jej časť môže Objednávateľ ďalej akokoľvek upraviť, rozpracovať, dopracovať, skrátiť, a/ alebo zmazať;

  3. Predmetom Zmluvy o Ďalších službách nie je akákoľvek konzultácia alebo služba Advokáta, ak nebude Objednávateľom a Bezrealitky.sk dohodnuté výslovne inak;

  4. Bezrealitky.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za Ďalšie služby, resp. nájomnú zmluvu a vady, ktoré môžu Objednávateľovi vzniknúť jej inou úpravou, či manipuláciou, okrem doplnenia údajov, ktorých doplnenie sa predpokladá v súvislosti s využitím Ďalších služieb. Ďalej berie Objednávateľ na vedomie, že nájomná zmluva obsahuje základné zmluvné ustanovenia vyžadované pre daný zmluvný typ a nezohľadňuje osobitné okolnosti konkrétneho zmluvného vzťahu. Bezrealitky.sk nezodpovedá vady a za nedostatky spôsobené Objednávateľom nedodržaním podmienok podľa bodu 2.3. Všeobecných obchodných podmienok. V prípade zakúpenia príslušnej Ďalšej služby, konkrétne potom Kontroly užívateľa, má možnosť vykonať Kontrolu užívateľa pod podmienkou, že Užívateľ vopred vyslovil súhlas s vykonaním (svojej) Kontroly užívateľa a Užívateľ uhradil za Kontrolu užívateľa cenu uvedenú v Cenníku na Serveri.

 7. Užívateľ, ktorý súhlasil so svojou Kontroly osoby berie na vedomie, že akýkoľvek údaj zistený v priebehu Kontroly osoby, bude dostupný druhému Používateľovi, ktorý si Kontrolu osoby riadne objednal a zaplatil, len vo všeobecnej rovine, tzn., že Užívateľ nebude mať konkrétne informácie k prípadnej exekúcii, konkurznému konaniu, nedoplatkom a pod. druhého Užívateľa, ktorého sa Kontrola osoby týkala.

7. Vadné plnenie a Reklamačný poriadok

 1. Táto časť 7. Obchodných podmienok sa aplikuje len na Objednávateľa, ktorý je zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 2. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb, Zmluvy o poskytnutí právnych služieb, alebo Zmluvy o Ďalších službách /ďalej len „zmluva“/ sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 499 a nasl., § 18 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii), v závislosti od charakteru poskytovanej služby.

 3. Bezrealitky.sk sa zaväzuje poskytovať služby riadne a včas a zodpovedá za to, že poskytnuté služby budú mať kvalitu primeranú s ohľadom na charakter služby a uzavretú zmluvu. Bez realitky.sk zodpovedá za vady služby spôsobené porušením jej povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 4. Bezrealitky.sk plní vadne, najmä

  1. ak poskytne predmet plnenia, ktorý nemá stanovené alebo dohodnuté vlastnosti;

  2. ak neupozorní na vady, ktoré predmet plnenia má, hoci sa pri takomto predmete plnenia zvyčajne nevyskytujú;

  3. ak uistí Objednávateľa v rozpore so skutočnosťou, že predmet plnenia nemá žiadne vady.

 5. Objednávateľovi patria nároky z vád v zmysle platných právnych predpisov. Ak je vada odstrániteľná, má Objednávateľ právo, aby vada bola bezplatne riadne a včas odstránená. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby (za službu rovnakého druhu), ak tým Bezrealitky.sk nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady. Bezrealitky.sk môže namiesto odstránenia vady pristúpiť k výmene vadnej služby za bezvadnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa poskytnutá služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má Objednávateľ aj vtedy, ak vada je síce odstrániteľná, ale Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na zľavu z ceny.

 6. Objednávateľ je povinný oznámiť existenciu vád Bezrealitky.sk bez zbytočného odkladu od kedy sa o vade dozvie, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet plnenia skontrolovať a vadu zistiť. Vytknúť vadu Bezrealitky.sk môže Objednávateľ písomným oznámením – reklamáciou doručenou na adresu sídla Bezrealitky.sk uvedenú v bode 1.1., , alebo emailom na adresu. ....... V oznámení je Objednávateľ povinný vadu zrozumiteľne označiť, stručne popísať a zároveň uviesť, ktorý z nárokov z vád si uplatňuje.

 7. Bezrealitky.sk je povinná pri uplatnení reklamácie vydať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (emailom), Bezrealitky.sk je povinná potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Bezrealitky.sk je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 8. Objednávateľ môže právo z vadného plnenia uplatniť na súde (prípadne u rozhodcovského súdu, ak to ustanovujú Všeobecné obchodné podmienky alebo tieto Obchodné podmienky), ak vytkol vadu Bezrealitky.sk riadne a včas. Vadu možno vytknúť do šiestich mesiacov od prevzatia predmetu plnenia, resp. od poskytnutia služby.

 9. Ak vytkol Objednávateľ voči Bezrealitky.sk vadu, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže vadnú službu užívať.

 10. Právo z vadného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čoho však možno dosiahnuť uplatnením práva z vadného plnenia, toho sa nedá domáhať z iného právneho dôvodu.

 11. Orgánom dozoru, ktorého kontrole podlieha činnosť Bezrealitky.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27.

8. Odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb, od Zmluvy o poskytnutí právnych služieb a od Zmluvy o Ďalších službách

 1. Táto časť 8. Obchodných podmienok sa aplikuje len na Objednávateľa, ktorý je zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 2. Z dôvodu, že zo Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb, zo Zmluvy o poskytnutí právnych, ako aj zo Zmluvy o Ďalších službách sa má s plnením služieb začať pred uplynutím zákonnej 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, Objednávateľ výslovne súhlasí s plnením zo Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb, zo Zmluvy o poskytnutí právnych služieb a zo Zmluvy o Ďalších službách /ďalej sú v časti 8. Obchodných podmienok všetky tri uvedené zmluvy označené len ako „zmluva“/pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“/. Objednávateľ berie na vedomie, že s poukazom na § 7 ods. 6 písm. a) zák. č. 102/2014 Z.z. udelením výslovného súhlasu so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca Objednávateľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ustanovenie tohto bodu sa analogicky aplikuje aj na udelenie súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 3. Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy pred úplným poskytnutím služby je povinný uhradiť Bezrealitky.sk iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej zmluvne dohodnutej ceny. Ak nedošlo k úplnému poskytnutiu služby je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môže Objednávateľ použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou č. 1 týchto Obchodných podmienok.

 4. Užívateľ, ktorý súhlasil so svojou Kontroly osoby berie na vedomie, že akýkoľvek údaj zistený v priebehu Kontroly osoby, bude dostupný druhému Používateľovi, ktorý si Kontrolu osoby riadne objednal a zaplatil, len vo všeobecnej rovine, tzn., že užívateľ nebude mať konkrétne informácie k prípadnej exekúcii, insolvenci, atp. druhého Užívateľa, ktorého sa Kontrola osoby týkala;

 5. Odstúpenie od Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb a od Zmluvy o ďalších službách možno vykonať v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, odoslaním na adresu sídla Bezrealitky.sk uvedenú v bode 1.1.1 týchto Obchodných podmienok, alebo odoslaním formulára na adresu elektronickej pošty Bezrealitky.sk uvedené v bode 1.1.1 Obchodných podmienok, pričom prijatie tohto formulára bude Objednávateľovi bezprostredne v textovej podobe potvrdené. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí právnych služieb možno vykonať v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, odoslaním na adresu sídla Vybraného advokáta.

 6. Ak je s odstúpením od zmluvy spojená povinnosť vrátiť Objednávateľovi peňažné prostriedky, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Bezrealitky.sk Objednávateľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala v súvislosti so zmluvou, a to vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia, ak boli vynaložené. Objednávateľ súhlasí s tým, že peňažné prostriedky budú vrátené rovnakým spôsobom, akým boli poskytnuté, čo nevylučuje možnosť Bezrealitky.sk a Objednávateľa dohodnúť sa na inom spôsobe vrátenia peňažných prostriedkov. Objednávateľ je prípade odstúpenia od zmluvy povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Bezrealitky.sk, ak je jeho vrátenie spojené s odstúpením od zmluvy, ako napr. vrátenie darčeka podľa bodu 8.6. Obchodných podmienok.

 7. Ak sa spoločne s objednaným plnením poskytuje aj darček, je darovacia zmluva medzi Objednávateľom a Bezrealitky.sk uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, sa ruší darovacia zmluva a Objednávateľ je povinný poskytnutý darček vrátiť.

9. Poučenie o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov 

 1. Táto časť 9. Obchodných podmienok sa aplikuje len na Objednávateľa (ďalej v texte len „Spotrebiteľ“), ktorý je zároveň v postavení Spotrebiteľa.

 2. Účelom tohto poučenia je informovať Objednávateľa, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Bezrealitky.sk a Spotrebiteľom.

 3. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi Spotrebiteľom a Bezrealitky.sk. Spotrebiteľ môže svoj spor s Bezrealitky.sk riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.

 4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Bezrealitky.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Bezrealitky.sk vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Bezrealitky.sk porušila jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Bezrealitky.sk na žiadosť podľa prvej vety tohto odseku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 5. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.

 6. Návrh musí obsahovať

  1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má

  2. presné označenie druhej zmluvnej strany – Bezrealitky.sk

  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností

  4. označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha

  5. dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Bezrealitky.sk so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so spoločnosťou Bezrealitky.sk bol bezvýsledný

  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zák. č. 391/2015 Z.z.

 7. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 týchto Obchodných podmienok a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 8. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 9. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Bezrealitky.sk riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Ostatné a záverečné ustanovenia

 1. Bezrealitky.sk sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi Objednávateľa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a Zásadami spracovania osobných údajov.

 2. Tieto Obchodné podmienky a Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o sprostredkovaní právnych služieb a Zmluvy o Ďalších službách.

 3. Zmluvu o sprostredkovaní právnych služieb a Zmluvu o Ďalších službách je možné meniť len písomnými po sebe idúcimi číslovanými dodatkami podpísanými oboma stranami.

 4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2019

 5. S poukazom na § 3 ods. 1 písm. n) zák. č. 102/2014 Z.z. Objednávateľ berie na vedomie, že Bezrealitky.sk sa nezaviazala dodržiavať žiadne kódexy správania.

 6. Vzhľadom k tomu, že sa trh služieb poskytovaných Bezrealitky.sk neustále vyvíja, berie Objednávateľ a Užívateľ na vedomie, že tieto Obchodné podmienky a/alebo Cenník, môžu byť v primeranom rozsahu jednostranne zmenené, doplňované alebo zrušené (ďalej len "Jednostranná zmena"). Bezrealitky.sk je povinná informovať Objednávateľa o Jednostrannej zmene dotknutých dokumentov a/ alebo podmienok poskytovania služieb najmenej 1 mesiac pred nadobudnutím účinnosti zmeny, a to buď prostredníctvom Servera, správy poslanej do Užívateľského účtu a/ alebo inou vhodnou a dostupnou formou. V prípade, že Objednávateľ a/ alebo Užívateľ nesúhlasí s Jednostrannou zmenou dotknutých dokumentov a/ alebo podmienok poskytovania služieb, môže vypovedať príslušnú zmluvu uzatvorenú s Bezrealitky.sk a to v lehote do dňa nadobudnutia účinnosti Jednostrannej zmeny. Účinnosť predmetnej zmluvy v takom prípade končí dňom doručenia výpovede Bezrealitky.sk. Takto učinenú výpoveď je možné adresovať Bezrealitky.sk buď na adresu Bezrealitky.sk určenú v bode 1.1.1. týchto Obchodných podmienkach pre doručovanie, alebo na e-mail: info@bezrealitky.sk. Pokiaľ nebude v stanovenej lehote doručená Bezrealitky.sk výpoveď Zmluvy, má sa za to, že dotknutá osoba s Jednostrannou zmenou bez výhrad súhlasí. Právo výpovede predmetnej zmluvy za stanovených podmienok pri Jednostrannej výpovedi však nevznikne v prípade, keď došlo k Jednostrannej zmene v dôsledku zmeny záväzných právnych predpisov, a/ alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy. Zmena Obchodných podmienok a/alebo Cenníka sa nemôže dotknúť podmienok plnenia už uzavretej zmluvy, ani budúcej zmluvy na uzavretie ktorej už niektorá zo zmluvných strán zaslala návrh, takáto zmena je možná len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

 7. Kontaktné údaje Bezrealitky.sk:

Adresa pre doručenie a sídlo spoločnosti: Bezrealitky Slovensko s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Adresa elektronickej pošty: info@bezrealitky.sk
Telefon: +421 220 570 345