Ako na kontroly prenajatej nehnuteľnosti a platby nájomného

Prenajímateľ má právo zaujímať sa o stav svojej nehnuteľnosti, nájomník má však právo na súkromie. Na ako dlho a ako často možno teda vstupovať do prenajímaného bytu či domu? Prečítajte si informácie o frekvencii kontrol, oznamovacej povinnosti a odpovede na ďalšie otázky ohľadom vzťahu medzi prenajímateľom a nájomníkom.

Pravidelne-kontroly-nehnutelnosti
Jedno zo základných pravidiel znie jasne. Podľa § 665 ods. 1 OZ je prenajímateľ oprávnený požadovať prístup k veci za účelom kontroly, či nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Tiež má prenajímateľ právo v byte robiť údržbu a opravy, pokiaľ tieto v závislosti od ich povahy nie je povinný robiť nájomca. Svoj úmysel však prenajímateľ musí nájomcovi oznámiť v dostatočnom predstihu (ľubovoľnou formou – ústne, písomne, e-mailom alebo sms správou) a nesmie do bytu vstúpiť v jeho neprítomnosti, alebo bez jeho vedomia. Výnimku tvorí vstup do nehnuteľnosti v prípade hroziacej havarijnej situácie, alebo hroziaceho nebezpečenstva ohrozujúceho život a zdravie ľudí. 

Návštevy u nájomníka 

Ak neumožní nájomca prenajímateľovi realizácii prehliadky, môže určiť rozsah aj frekvenciu prehliadok súd. Pravidelnú kontrolu je preto vhodné vnímať tak, že je pozitívna pre obe strany. Prenajímateľ vďaka nej: 

  • overuje spokojnosť nájomca s bývaním, 
  • registruje záujem o predĺženie nájomnej zmluvy, 
  • zisťuje zmeny u nájomcu (napr. prírastok do rodiny a pod.), 
  • vidí, že v nehnuteľnosti je všetko v poriadku, 
  • získava preventívny nástroj na zabezpečenie pravidelnej údržby bytu. 

Dôležité je vykonávať prehliadky pravidelne a dohodnúť sa s nájomcom na intervale raz až štyrikrát za rok (záleží na dôvere k nájomníkovi). 

Platby nájomného 

Podľa občianskeho zákonníka by dohoda o platbe nájomného mala zahŕňať: 

  • výšku pevnej sumy za jeden mesiac, 
  • možnosť každoročného zvyšovania nájomného, 
  • výpočet plnenia a služieb spojených s užívaním bytu zaistených prenajímateľom (dodávky vody a odvádzanie odpadových vôd, zásobovanie tepla, odvoz komunálneho odpadu, osvetlenie a upratovanie spoločných častí domu, zabezpečenie príjmu TV vysielania, prevádzku výťahu alebo čistenie komínov), 
  • spôsob rozúčtovania cien a úhrady služieb, 
  • spôsob rozúčtovania cien a úhrady prípadných ďalších služieb. 

Najlepší spôsob platby nájomného a nákladov na služby zabezpečované prenajímateľom predstavuje vopred na každý mesiac (prípadne na iné dohodnuté platobné obdobie), najneskôr do piateho dňa príslušného platobného obdobia (ak nebol dojednaný deň neskorší). 

Ak vykoná prenajímateľ stavebné úpravy trvalo sporiace energie, alebo zlepšujúce úžitkovú hodnotu či kvalitu bývania v prenajatej nehnuteľnosti, môže sa s nájomcom dohodnúť na zvýšení nájomného. 

Možno by vás zaujímalo tiež