Nájomná zmluva, odovzdávací protokol a ich náležitosti

Nájomná zmluva predstavuje zásadný dokument počas prenájmu nehnuteľnosti. Spolu s ňou by mal byť podpísaný aj odovzdávací protokol. Ako tieto dokumenty vytvoriť, aby v nich nechýbalo nič dôležité?

Najomna-zmluva
Čo musí obsahovať nájomná zmluva 

Najdôležitejší dokument počas bývania v prenájme predstavuje nájomná zmluva na byt (na dom). Náležitosti nájomnej zmluvy stanovuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, avšak presné znenie neurčuje a na jej konečnej podobe sa teda zmluvné strany môžu v prevažnej miere dohodnúť (pokiaľ sa nejedná o zákonné ustanovenia, od ktorých sa nie je možné platne odchýliť). K jej základným bodom patrí: 

 • údaje o prenajímateľovi a nájomcovi (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu), 
 • adresa prenajímanej nehnuteľnosti (vrátane údajov z katastra nehnuteľností), 
 • pevne stanovený počet ľudí, ktorí môžu spoločne s nájomcom nehnuteľnosť užívať, 
 • konkrétna doba prenájmu (ideálne 1 rok, ktorý možno ďalej predlžovať formou dodatkov), 
 • cena za prenájom (nájomné a poplatky za služby spojené s užívaním nehnuteľnosti) a 
 • termín jeho pravidelnej úhrady. 

K príprave nájomnej zmluvy využite skúsených právnych zástupcov Bezrealitky.sk. 

Čo obsahuje odovzdávací protokol k prenajímanej nehnuteľnosti  

Dátum odovzdania nehnuteľnosti na prenájom stanovuje nájomná zmluva. V tento deň je nutné vytvoriť a podpísať odovzdávací protokol. Presne zachytáva aktuálny stav prenajímaného bytu (domu) a obsahuje: 

 • informácie o prenajímateľovi a nájomcovi (meno, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu), 
 • adresu nehnuteľnosti (v prípade bytu aj jeho číslo v rámci bytového domu), 
 • aktuálne stavy elektromeru, vodomeru, plynomeru, 
 • počet odovzdaných kľúčov k nehnuteľnosti s popisom ich účelu, 
 • existujúci stav vybavenia (napr. sedacia súprava bez viditeľných škôd), 
 • priestor pre poznámky a dohody vzniknuté na mieste (napr. záväzok odviezť nadbytočné veci), 
 • dátum, miesto a podpisy prenajímateľa a nájomcu. 

 

Možno by vás zaujímalo tiež