Veľké životné udalosti, ako napríklad sťahovanie, so sebou prinášajú aj mnoho starostí, a to nielen so samotným sťahovaním a zariaďovaním, no v neposlednom rade aj s nahlasovaním zmeny bydliska príslušným úradom, ako aj zmenu osobných dokladov. Kam musíte zájsť osobne a čo v období pandémie vybavíte aj online vám poradíme v nasledujúcom článku.  

Poradíme vám, čo všetko potrebujete vedieť o zmene trvalého pobytu

Ešte kým sa pohodlne usadíte do novej vytúženej sedačky, čaká vás niekoľko úradov, na ktorých musíte zmenu svojho bydliska oznámiť. Veríme, že vám týmto prehľadným návodom pomôžeme, aby ste na nič nezabudli.

1. Žiadosť o zmenu na katastri nehnuteľností

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, je potrebné v prvom rade nahlásiť zmenu trvalého bydliska na katastri v územnom obvode, v ktorom sa vaša nová nehnuteľnosť nachádza. Zmenu môžete nahlásiť osobne, poštou, elektronicky cez ústredný portál alebo prostredníctvom voľne formulovaného textu cez všeobecné podanie na kataster. 

Žiadosť musí obsahovať: 

 • identifikačné údaje žiadateľa
 • katastrálne územie, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť
 • označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho zákona
 • požadovanú zmenu
 • pôvodný údaj evidovaný v katastri
 • označenie listiny, ktorá preukazuje zmenu (v prípade, že nie je uvedená v občianskom preukaze)
 • miesto a dátum spísania žiadosti

Pri podaní v papierovej podobe je najjednoduchšie na úrad prísť osobne s občianskym preukazom s novou adresou, prípadne doložiť doklad o potvrdení preukazujúcom túto zmenu. Dôležité je dokument vlastnoručne podpísať (úradné overenie podpisu nie je potrebné). Za zavedenie takejto zmeny nie je žiadny poplatok

V prípade, že už vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom a požiadali ste si o osobný bezpečnostný kód, môžete zmenu urobiť aj cez ústredný portál prostredníctvom služby všeobecnej agendy. Obsah žiadosti sa v tomto prípade skráti o identifikačné údaje žiadateľa, ktoré sú už zaznamenané priamo v elektronickom čipe občianskeho preukazu.

2. Nový občiansky preukaz

Ak ste vlastníkom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, o vydanie nového z dôvodu zmeny trvalého bydliska môžete požiadať prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za poplatok 4,50 €. Pri elektronickej žiadosti je dôležité, aby zaevidovaná fotografia a elektronický podpis neboli staršie viac ako 5 rokov, u osôb mladších ako 18 rokov viac ako 3 roky. Na nový občiansky preukaz sa čaká zvyčajne 3 týždne, počas ktorých budete predkladať potvrdenie o jeho vyhotovovaní.

Podanie žiadosti prostredníctvom portálu však neponúka možnosť do občianskeho preukazu uviesť titul, krvnú skupinu alebo závažnú chorobu, ak tieto údaje neboli uvedené na starom občianskom preukaze.

3. Žiadosť o zmenu v obchodnom registri

Ak ste spoločník alebo konateľ v spoločnosti, zmenu adresy ako jedného z registrovaných údajov musíte nahlásiť do 30 dní. Sankcia za nesplnenie lehoty sa môže vyšplhať až na sumu 3 310 €. Formulár na zápis zmeny údajov v obchodnom registri, ako aj všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na portáli www.justice.gov.sk.

4. Žiadosť o zmenu v živnostenskom registri

Podnikatelia majú povinnosť oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny do 15 dní. Oznamovanie prebieha pomocou elektronickej služby prostredníctvom elektronického jednotného kontaktného miesta. Podnikatelia tu získavajú nielen informácie potrebné pre začatie podnikania, ale taktiež poučenie o právnych normách. Na jednotnom kontaktom mieste sa nachádza formulár „Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení“, ktorý je potrebné vyplniť – špeciálnu pozornosť pritom venujte časti „Oznámenie iných zmien podľa § 49 ods“. 

5. Žiadosť o zmenu na dopravnom inšpektoráte

Ak ste držiteľom novšieho typu vodičského preukazu, nahlásenie zmeny trvalého bydliska sa vás netýka, pretože európsky vodičský preukaz tento údaj neobsahuje. Nezabudnite však na zmenu technického preukazu vozidla, v ktorom sa už údaj o bydlisku nachádza. Vodiči s “ružovým” typom vodičských preukazov sú povinní nahlásiť zmenu trvalého pobytu policajnému zboru podľa miesta svojho nového bydliska, a to do 15 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Pre nahlásenie zmeny nemusíte čakať na nový občiansky preukaz, nahlásiť ju môžete aj s občianskym preukazom s vašou pôvodnou adresou. Počas vybavovania nového vodičského preukazu môžete používať starý, s pôvodnými údajmi. Pri sťahovaní sa do iného okresu ste navyše povinní vozidlo do 30 dní prehlásiť. K prehláseniu vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte v mieste nového trvalého bydliska budete potrebovať:

 • občiansky preukaz, v ktorom je dané nové miesto bydliska
 • osvedčenie o evidencii I a II (malý a veľký techničák)
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 33 € 
 • v prípade zastúpenia inou osobou aj splnomocnenie

Rovnako ako niektoré z predchádzajúcich úkonov, aj zmenu ŠPZ môžete vykonať prostredníctvom elektronickej žiadosti.

6. Ohláste zmenu aj v ostatných inštitúciách 

V neposlednom rade je zmenu trvalého bydliska nutné nahlásiť aj v zamestnaní, zdravotnej a sociálnej poisťovni, mobilnému operátorovi, poskytovateľovi internetu, lekárovi, v banke prípadne aj škole alebo univerzite, ktorú navštevujete vy alebo vaše dieťa.

Zmenu trvalého pobytu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vás zaradil do evidencie uchádzačov o zamestnanie nahlásite s dokladom vystaveným mestským alebo obecným úradom. Príslušný pracovník s vami spíše „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – pred zmenou miesta trvalého pobytu“ a v prípade potreby vás upozorní, aby ste úrad navštívili aj v mieste nového trvalého bydliska. Keď sa dostavíte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho nového trvalého pobytu, zamestnanec s vami vyplní „Záznam o zmene miesta trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie – po zmene miesta trvalého pobytu.“

Oznamovaciu povinnosť si v zdravotnej poisťovni môžete splniť prostredníctvom e-formulárov alebo sa zastaviť na príslušnej pobočke a osobne vypísať tlačivo.

Mobilnému operátorovi, poskytovateľovi internetu a bankovým inštitúciám je možné zmenu nahlásiť aj telefonicky.

Do zamestnania a vzdelávacích inštitúcií je pre presnosť údajov lepšie poslať e-mail, prípadne sa aj napriek súčasnej situácii zastaviť osobne.

So zmenou trvalého bydliska, teda s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti, je spojený aj prepis energií. Ak si kupujete nové bývanie, stačí vám vami a pôvodným majiteľom podpísaný stav spotreby energie ku dňu predaja a posledná zaplatená faktúra za vodu, plyn, resp. elektrinu.

Hlavu hore!

Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že zoznam úradov, ktoré treba navštíviť je priam nekonečný. Nemusíte však mať žiadne obavy, a to ani napriek tomu, že sa mnoho vecí kvôli aktuálnej pandémii presúva do online priestoru. Ak v používaní internetu nie ste zbehlí, nebojte sa požiadať známeho, ktorý vám pri nahlasovaní zmeny bydliska určite so všetkým ochotne pomôže. Držíme palce a prajeme pevné nervy!