Sťahujete sa do nového, zaobstarali ste si vysnené bývanie alebo meníte váš podnájom? V tom prípade potrebujete napísať žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy. Ak si nie ste istý čo všetko má obsahovať, ste tu správne. V článku sa dozviete všetky náležitosti potrebné na riadne ukončenie nájomnej zmluvy a na konci nájdete aj vzor ukončenia nájomnej zmluvy

Doba trvania nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva môže byť uzavretá na dobu určitú a neurčitú.

 • Ak doba trvania nájomnej zmluvy nie je dohodnutá, predpokladá sa, že je na dobu neurčitú. Nájomnú zmluvu na dobu neurčitú je možné ukončiť písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo formou výpovede. 
 • Nájomná zmluva na dobu určitú, napríklad v dĺžke trvania 12 mesiacov, sa musí po uplynutí doby trvania znovu predĺžiť. Ak sa s nájomca s prenajímateľom nedohodne na predĺžení, tak zaniká. 

Ako nájomca tak i prenajímateľ má nárok dať kedykoľvek podnet na odstúpenie od nájomnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov. 

Koľko bude trvať výpovedná lehota?

Pri prenájme nehnuteľnosti vo všeobecnosti platí 3-mesačná výpovedná lehota. V nájomnej zmluve si prenajímateľ s nájomcom môžu dohodnúť vlastné podmienky. Prenajímateľ má tiež možnosť čas výpovednej lehoty predĺžiť.

Čo má obsahovať ukončenie nájomnej zmluvy 

Ukončenie nájomnej zmluvy musí obsahovať údaje o nájomcovi i prenajímateľovi, a to:

 • meno a priezvisko;
 • rok narodenia, rodné číslo;
 • adresu trvalého pobytu;
 • kontaktné údaje, telefónne číslo, e-mail;
 • bankové spojenie, číslo účtu.

Ďalej v zmluve musí byť uvedený:

 • dátum vzniku nájomnej zmluvy;
 • dátum ukončenia nájomnej zmluvy;
 • presná adresa prenajímanej nehnuteľnosti (mesto, ulica, číslo bytu i poschodie) a celková podlahová plocha v m2;
 • uvádza sa i súpisné číslo evidované v katastri nehnuteľností, vedené katastrálnym odborom konkrétneho Okresného úradu, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie. 

Myslite na depozit

V ukončení nájomnej zmluvy uveďte depozit, ktorý ste zaplatili prenajímateľovi za prípadné vzniknuté škody v čase vášho nájmu a sumu, ktorá vám bola stiahnutá z vášho depozitu. Rovnako uveďte sumu, ktorú vám prenajímateľ má z depozitu vrátiť naspäť. 

Je dobré uviesť všetky finančné náležitosti, aby ste mali dôkaz o uhradení vy i prenajímateľ. V ukončení nájomnej zmluvy je dobré napísať, že po vrátení depozitu, prípadne doplatení, nemáte s prenajímateľom voči sebe žiadne záväzky, dlhy ani povinnosti. Môžete tiež doplniť, že na konci zmluvy finančné vyrovnanie potvrdzujete podpisom. 

Ukončenie nájomnej zmluvy vyhotovte v dvoch kópiach, jednu pre vás a druhú pre prenajímateľa. Je dobré doplniť, že proti ukončeniu nájomnej zmluvy sa nedá odvolať, nižšie podpísaní súhlasia a rozumejú jej obsahu. Nakoniec uveďte miesto a dátum, zmluvu podpíšte a rovnako dajte podpísať prenajímateľovi.

Čo nezabudnúť

Nezabudnite si odhlásiť trvalé alebo prechodné bydlisko, je to vaša povinnosť. Aj ak máte s prenajímateľom bližší vzťah, žiadne ústne dohody nie sú platné, riadne ukončenie nájomnej zmluvy musí byť písomné a obsahovať všetky spomenuté, dôležité náležitosti.

Vzor ukončenia nájomnej zmluvy

Ďalšie články
Ako si prenajať byt bez problémov

Miesto, kde bývame veľmi ovplyvňuje našu kvalitu života a vnútorné prežívanie či si to uvedomujeme, alebo nie. Predsa, je to Read more

5 nápadov ako štýlovo zariadiť malý byt v prenájme

Prostredie, v ktorom žijete veľmi ovplyvňuje to, ako sa cítite. Bývanie v malom prenajatom byte má síce mnohé obmedzenia, ale Read more

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Všetko čo potrebujete vedieť, aby ste samostatne zvládli podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Buďte obozretní! 6 zásad, s ktorými sa vyhnete podvodu

Chovanie na internete má svoje bezpečnostné zákonitosti. Môžete sa ľahko stretnúť s jednaním, ktoré je obťažujúce, alebo dokonca nezákonné. Je Read more